1/2021

Plán k řešení látek vzbuzujících mimořádné obavy byl dokončen

| zdroj: MPO0

laboratory-1009188_640.jpg
zdroj: Pixabay

Po dokončení plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) do roku 2020 zveřejnila ECHA brožuru, která shrnuje výsledky provádění plánu (zveřejněno ECHA 4. 2. 2021).

Látky SVHC jsou chemické látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) a chemické látky, které vzbuzují stejné obavy: endokrinní disruptory (ED) a senzibilizátory. Tyto látky jsou postupně zařazovány na Kandidátský seznam, který v současnosti obsahuje 211 látek.

Cílem plánu pro látky SVHC 2020, který v roce 2013 navrhla Rada EU, bylo zajistit, aby do roku 2020 byly identifikovány a do Kandidátského seznamu zahrnuty všechny relevantní a v současnosti známé látky SVHC. Bylo potřeba zavést konzistentní, transparentní a účinný přístup k identifikaci a řešení látek vzbuzujících obavy. Na identifikaci nebezpečných chemických látek spolupracovaly ECHA, orgány členských států a Evropská komise s cílem řešit zjištěné obavy a zavést příslušná opatření k řízení rizik.

Plán byl zaměřen na účinnou identifikaci dalších chemických látek vzbuzujících obavy. Členské státy EU a ECHA systematicky prověřovaly informace o registrovaných látkách. Do konce roku 2020 členské státy provedly analýzu možností regulačního řízení (RMOA) u přibližně 220 chemických látek, které by mohly vzbuzovat obavy. Bylo zjištěno, že u přibližně 80 % z nich budou potřeba další regulační opatření.

U velkého podílu prověřovaných chemických látek bude nutné získat od registrantů další informace. Jakmile budou na základě hodnocení látky nebo dokumentace informace dostupné, tak látky, u nichž jsou očekávány nebezpečné vlastnosti, budou řešeny pomocí nejlepšího regulačního nástroje (např. povolení, omezení nebo jiných právních předpisů).

Proces identifikace chemických látek vzbuzujících obavy byl urychlen, protože se ECHA a členské státy začaly zaměřovat na skupiny strukturálně podobných chemických látek. Prostřednictvím nástroje pro koordinaci veřejných činností (PACT) poskytla ECHA představu o práci orgánů v oblasti chemických látek vzbuzujících obavy.

Pokrok v oblasti integrované regulační strategie je zachycen ve výročních zprávách, z nichž další bude zveřejněna v dubnu 2021.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo