4/2022

Nové třídy nebezpečnosti v nařízení CLP

| zdroj: Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.0

clp symbol
zdroj: freesvg.org

V prosinci roku 2022 vyšel návrh nařízení v přenesené působnosti, kterým se mění nařízení 1272/2008 (dále „CLP“). Změna se týká části 3 a 4 Přílohy I, části 1 Přílohy III a části 1 Přílohy IV. Obsahem změny je přidání nových tříd nebezpečnosti, EUH vět a klasifikačních kritérií pro látky a směsi s touto nebezpečností.

Jedná se o přidání těchto vlastností látkám nebezpečným pro:

a) lidské zdraví:

 • endokrinní disruptory (ED HH),

b) životní prostředí:

 • endokrinní disruptory (ED ENV),
 • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT),
 • velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB),
 • perzistentní, mobilní a toxické (PMT),
 • velmi perzistentní a velmi mobilní (vPvM).

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečností vnikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek. Zároveň tento krok vyplynul ze strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a naplnění potřeby Zelené dohody (Green Deal).

Přehled přidaných EUH vět popisujících riziko daných nebezpečností

 • Endokrinní disruptory pro zdraví člověka (ED HH)

Kategorie 1 - EUH380: Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému u lidí.

Kategorie 2 - EUH381: Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému u lidí.

 • Endokrinní disruptory pro životní prostředí (ED ENV)

Kategorie 1 - EUH430: Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

Kategorie 2 - EUH431: Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

 • PBT

EUH440: Hromadí se v životním prostředí a živých organismech včetně člověka

 • vPvB

EUH441: Silně se hromadí v životním prostředí a živých organismech včetně člověka

 • PMT

EUH450: Může způsobit dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů

 • vPvM

EUH451: Může způsobit velmi dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů

Tyto nebezpečnosti v tuto chvíli nejsou definovány v systému GHS (UN Globally Harmonised System). Jinými slovy nařízení CLP je definuje nad rámec celosvětově používaného systému klasifikací a označování. Odborná veřejnost včetně oborových svazů průmyslových podniků tento postup nedoporučovala s tím, že by záležitost endokrinních disruptorů bylo jednodušší řešit prostřednictvím stávajícího systému klasifikací doplněním upřesňujícího popisu stávajících tříd nebezpečnosti.

Například třídy nebezpečnosti orgánové toxicity s opakovanou expozicí o dovětek působení na endokrinní systém apod. Podrobnosti se můžete dočíst v Důvodové zprávě k tomuto nařízení. Nicméně návrh nařízení již schválila Komise, nyní běží přezkum tohoto návrhu v Evropském parlamentu a Radě a probíhají kroky k prosazení zavedení těchto tříd i do systému GHS.

Co se týká výstražného symbolu k těmto nebezpečnostem, tak prozatím nebyl definován a bude se řídit systémem GHS, až dané třídy klasifikuje. Zda se bude jednat o přiřazení některých stávajících výstražných symbolů, nebo budou navrženy nové, to není v tuto chvíli jasné. Signální slovo je již přiřazeno. V případě endokrinních disruptorů (ED HH a ED ENV), kategorie 2 je to slovo Varování, ve všech ostatních třídách nebezpečnosti je to slovo Nebezpečí.

Definice endokrinních disruptorů vychází z definice Světové zdravotnické organizace (WHO) a zároveň odráží definice a metody určení této nebezpečnosti již zavedené v biocidní legislativě (BPR) a legislativě přípravků na ochranu rostlin (PPOR). Pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů v kontextu nařízení (EU) č. 528/2012 a (ES) č. 1107/2009 naleznete na této adrese https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311

Dle definice WHO:

Endokrinní disruptor je exogenní látka* nebo směs, která mění funkce endokrinního systému a následně vyvolává v neporušeném organismu nepříznivé zdravotní účinky, popř. na jeho potomstvo, nebo (sub)populace.

Potenciální endokrinní disruptor je exogenní látka* resp. směs, která má vlastnosti, o kterých by se dalo očekávat, že povedou k endokrinní disrupci v intaktním organismu nebo jeho potomstvu, nebo (sub)populaci.

Vysvětlivka: * označení pro látky v lidském těle, které mají původ v externím zdroji ve stravě nebo životním prostředí, například v reziduích veterinárních léčivých přípravků.

Co se týká dalších nových tříd nebezpečností souvisejících s dlouhodobým přetrváváním v životním prostředí, či vysokou mírou bioakumulace, jsou kritéria klasifikace popsána v Příloze I nařízení CLP bodě 4.3.2. EUR-Lex - C(2022)9383 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Platnost a časový harmonogram povinností

Nařízení vyšlo formou návrhu Evropské Komise a nyní čeká na schválení Evropským Parlamentem a Radou EU. Po zveřejnění v Úřednímu věstníku Evropské unie (EURLEX) následně vstoupí v platnost.

Pokud nedojde k zásadním změnám návrhu, pak od data vstupu tohoto nařízení v platnost budou výrobci a dovozci povinni klasifikovat látky nejpozději po 24 měsících. U látek, které byly uvedeny na trh před vydáním nařízení po 42 měsících od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Směsi bude nutno klasifikovat nejpozději po 36 měsících od data vstupu tohoto nařízení v platnost. U směsí, které byly uvedeny na trh před vydáním nařízení po 60 měsících od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Předpokládaný vstup nařízení v platnost je jaro 2023.

Zároveň je v současné době projednávána změna nařízení CLP i v dalších bodech. Průběh můžete opět sledovat Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek (europa.eu)

V rámci tohoto návrhu je uvedeno, že všechny nebezpečné chemikálie, včetně těch s ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM by měly být klasifikovány přiměřeně a jednotně, tedy závaznou harmonizovanou klasifikací.

Další pokračování článku můžete očekávat v 2. polovině roku 2023, případně sledovat naše stránky Úvod | Consulteco s.r.o. nebo www.casec.cz

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM