Reklama

14. 2. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Návrhy ZOO z minulosti měly hlavu a patu. Stačilo by upravit jen pár termínů

Nová odpadová legislativa bude zcela určitě injektována mnohými pozměňovacími návrhy. Jedno je však jasné. Jedním z nejdůležitějších bodů legislativy je krom skládkovacího poplatku a podivného institutu „třídící slevy“ i konec skládkování.

Do redakce chodí nemalé množství různých návrhů na zveřejnění pravd steakholderů z různých zájmových skupin. Zaujal nás ale jeden návrh, který vlastně kopíruje návrh z před tří - čtyř let, dávno smetený a mnohokrát přepracovaný, ale nyní opět do diskuzí se vracející.

Posuďte, jak si MŽP v nedávné době představovalo zákaz skládkování a posuďte, zda by nebylo opravdu rozumné se k návrhu vrátit. Pozměněn je pouze datum zákazu ukládání odpadu na skládky:

§30

Zákaz ukládání vybraných odpadů na skládku

  1. Na skládky je od 1. ledna 2027 zakázáno ukládat odpady,

a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6.5 MJ/kg,

b) které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze

č.10 k tomuto zákonu, nebo

c) které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat

a jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

 

(2) Zákaz podle odstavce 1 se do 1.ledna 2030 neuplatní, pokud

    1. se v silniční nebo železniční dojezdové vzdálenosti do 100 km od obce nebo provozovny, ve které odpad vzniká, nenachází legislativně definované technologické zařízení pro recyklaci takového druhu odpadu, které má volnou kapacitu, a současně

 

    1. jeho původce uzavřel smlouvu o budoucím odběru takového druhu odpadu s budoucím provozovatelem zařízení na využití takového odpadu na bázi recyklace, kterému bylo vydáno stavební povolení a je ve výstavbě.

(3) Zákaz podle odstavce 1 se neuplatní v případě

a) odpadu uloženého na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle krizového

zákona, nebo

b) zařízení na využití odpadu, s jehož provozovatelem má původce uzavřenu smlouvu

o převzetí odpadu do tohoto zařízení, je z technických důvodů mimo provoz nebo je jeho

provoz z technických důvodů omezen.

(4) Provozovatel skládky nesmí na skládku ukládat nebezpečné odpady, které je technicky

možné zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v jiných zařízeních pro

materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky

a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně

recyklovat,

b) způsob a četnost ověřování výhřevnosti a biologické stability podle odstavce 1,

c) nebezpečné odpady, které je technicky možné zpracovat ve spalovnách nebezpečného

odpadu nebo v jiných zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu

provozovaných na území České republiky

d) způsob prokazování splnění podmínek podle odstavce 2.

  

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372