1/2024

Na stavbě ÚČOV už se montují technologie

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Na stavbě ÚČOV už se montují technologie

V současné době je z podstatné části dokončena hrubá stavba stavebního objektu Hrubé předčištění (1. stupeň čištění odpadních vod). Byly zde zahájeny montáže technologických zařízení. V hlavní stavební jámě probíhají intenzivně práce na stavebních objektech jednotlivých částí technologické linky.

Realizace probíhá směrem od východní, nejnižší, části stavební jámy k její nejvyšší západní části. V pokročilém stádiu stavebních prací jsou objekty Třetího stupně čištění a Povodňové čerpací stanice.

Postupně jsou realizovány hlavní stavební konstrukce na objektech Usazovací nádrže, Biologická vodní linka a Dmychárny. Rovněž na Třetím stupni čištění a první části Usazovacích nádrží byly zahájeny montáže technologického zařízení.

V zimním období, především v měsíci lednu, způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky zpomalení postupu výstavby. V současné době probíhají stavební a montážní práce s cílem toto zdržení dohnat. V současné době pracuje na stavbě více než 800 zaměstnanců Sdružení ÚČOV Praha a jeho subdodavatelů.

Práce probíhají uspokojivě, byť určité potíže způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky. Ty spolu se zpožděním tzv. Kompenzačních opatření vedly ke vznesení nároku dodavatele stavby na prodloužení termínu ukončení a rovněž náhradu nákladů s tím spojených.

Správce stavby tyto nároky podrobně prozkoumal a doporučil investorovi, kterým je Hlavní město Praha, aby je uznal. Zmíněné nároky budou nyní předmětem jednání Rady hlavního města

Podle dosud platné Smlouvy o dílo je Lhůta pro realizaci stavby 30 měsíců s plánovaným ukončením stavby do 9. 4. 2018. Podmínka č. 48 Stavebního povolení omezovala postup výstavby po jejím zahájení do doby, dokud nebudou funkční tzv. Kompenzační opatření.

To jsou opatření snižující dopad eventuálních povodňových průtoků na skutečné výšky hladin při takových průtocích. Opatření byla realizována v období po zahájení stavby NVL a plně funkční se stala k 10. 1. 2016.

Sdružení ÚČOV Praha uplatnilo Nárok č. 001 na prodloužení Lhůty pro realizaci jako důsledek omezení postupu do tohoto data. Po podrobném posouzení doporučil Správce stavby Objednateli uznat prodloužení Lhůty pro realizaci o 121 dní a v současné době jsou v tomto smyslu připravovány podklady pro rozhodnutí Rady hlavního města Prahy.

Toto prodloužení znamená dokončení stavby a její uvedení do Zkušebního provozu k 7. 8. 2018. Vlastní zkušební provoz by potom probíhal do 7. 8. 2019,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V této souvislosti dále Zhotovitel uplatnil nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s omezeními způsobenými podmínkou č. 48 Stavebního povolení. Správce stavby po podrobném posouzení doporučil uznat tyto náklady ve výši 114.291.490,60 Kč bez DPH.

V uplynulém období rovněž Zhotovitel uplatnil v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo nároky č. 002 a 003, které souvisí s nepředvídatelnými fyzikálními podmínkami na staveništi a Nárok č. 004, který souvisí především s nepředvídatelnými fyzikálními podmínkami na staveništi, které byly po uzavření Smlouvy o dílo způsobeny povodní v roce 2013.

Správce stavby doporučil Objednateli po podrobném posouzení uznat oprávněné náklady u Nároku č. 002 ve výši 323.444,44 Kč bez DPH, u Nároku č. 003 ve výši 2.362.302,07 Kč bez DPH a u Nároku č. 004 ve výši 41.843.847,21 Kč bez DPH.

Souhrnné náklady Nároků č. 001, 002, 003 a 004, v případě schválení Objednatelem (HMP), představují částku 158.811.084,32 Kč bez DPH, což je 2,75 % z ceny díla ve výši 5.786.594.898 Kč bez DPH.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ