Reklama

26. 6. 2016  |  Publicistika  |  Autor: MŽP

Mýty a fakta zákona o EIA v ČR očima MŽP

Okénko do historie právní pravy zákona EIA v ČR aneb salámová metoda v praxi

Červenec 2006 – zahájeno první infringementové řízení s ČR (řízení pro nesplnění povinností) pro nesoulad zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) s evropskou směrnicí, řízení zahájeno z důvodu nedostatečné, resp. chybné transpozice směrnice EIA do české legislativy, konkrétně kvůli nedostatečné možnosti soudního přezkumu procesu EIA a zohlednění jeho výsledku v povolovacích rozhodnutích.

2009 – transpoziční novela zákona EIA, která umožnila obcím a spolkům působícím v oblasti životního prostředí soudní přezkum EIA, aniž by byly předchozími účastníky některého z povolovacích řízení (územního či stavebního), podle Evropské komise ale kvůli svým přechodným ustanovením neumožnila novela soudní přezkum u projektů, kterým již bylo vydáno rozhodnutí v některém z navazujících povolovacích řízení.

Červen 2010 – Česká republika odsouzena u Soudního dvora EU za neplnění svých povinností.

Listopad 2010 – Evropská komise s ČR zahájila v návaznosti na odsouzení ČR u Soudního dvora EU řízení o sankcích za porušení evropského práva a požaduje mimo jiné zavedení tzv. coherence stamp – ověřovací stanovisko EIA po navazujících řízeních.

Leden 2012 – přijata tzv. užší novela zákona EIA, která umožňuje podat žalobu proti povolujícímu rozhodnutí i v případě, že proces EIA byl zahá-jen před účinností novely z roku 2009. Novela zákona byla přijata s naprostým vědomím tehdejší české vlády, že Evropská komise sice ukončí infringementové (a tak i sankční) řízení vedené od roku 2006, ale zároveň bude s ČR okamžitě zahájeno nové řízení pro přetrvávající nesoulad českého zákona s EU směrnicí.

Listopad 2012 – Komisí zastaveno infringementové řízení (zahájené v roce 2006)

Duben 2013 – Komisí zahájeno nové infringementové řízení, zejména pro nezávaznost stanoviska EIA, pro nedostatečnou účast veřejnosti v navazujících řízeních a pro nezajištění včasné a účinné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti

Rok 2013 – příprava novely zákona EIA spočívající jen v zezávaznění stanoviska EIA a v rozšíření možnosti soudně se bránit proti stanovisku EIA.

Leden 2014 – 8 dní před nástupem současné vlády – Evropská komise odmítá vznikající návrh novely a požaduje okamžitou a úplnou nápravu české legislativy ve všech bodech, kde nenaplňuje požadavky směrnice EIA.

Za tohoto stavu, dne 29. ledna 2014, se Richard Brabec ujal funkce ministra životního prostředí.

Po tak dlouhém ignorování požadavků Evropské komise a odsouvání problému bylo jakékoliv vyjednávání s Evropskou komisí o ústupcích prakticky nemožné.

Ze strany EK panovala nedůvěra

Během dvou měsíců, února a března 2014, připravilo Ministerstvo životního prostředí novelu zákona EIA a stavebního zákona a harmonogram jeho přijetí s cílem přijmout novelu do 1 roku. V březnu byl tento návrh odeslán do Evropské komise i do mezirezortního připomínkového řízení.

Přesto Evropská komise 8. dubna 2014 ČR vzkázala, že po tak dlouhém čekání a dlouho trvající nedůvěře, vyvolané kroky předchozích vlád, posune Českou republiku do další fáze infringementového řízení, které pro ČR bude znamenat zastavení možnosti dočerpat finanční prostředky z evropských fondů v rámci programového období 2007–2013 (celkem byly ohroženy investice do dopravních a dalších infrastrukturních staveb ve výši až 100 mld. Kč, které nebyly schopné profinancovat opět předchozí vlády).

Novela byla nakonec prosazena

Dále bylo ohroženo financování i mnoha jinak bezproblémových staveb, a to nejen státních, ale rovněž soukromých investorů. Správné provedení směrnice EIA navíc patřilo a patří mezi tzv. obecné předběžné podmínky pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014–2020.

Zde se jednalo o částku cca 600 mld. Kč a Komise opakovaně podmínila možnost zahájení čerpání finančních prostředků v novém programovém období naplněním této předběžné podmínky. Byla to právě současná vláda, která tuto hrozbu odvrátila.

Nové vládě se v roce 2015 podařilo v PSP prosadit novelu zákona EIA, která zhojila všechny dosavadní výtky Evropské komise vůči České republice, a podařilo se jí i dojednat výjimku z opakování procesu EIA u projektů, které měly stanovisko vydané podle zákona 100/2001, zjednodušeně řečeno obvykle ne starší než 10 let.

Ověřovací stanovisko potřebují získat pouze ty projekty, u kterých ještě probíhá nebo nebylo zahájeno některé z povolovacích řízení, územní nebo stavební řízení. V ČR tak mohou bez opakování nového procesu EIA běžet stovky projektů státních i soukromých investorů.

Zároveň vláda vyjednala speciální postup pro ověření projektů postavených v rámci OP Doprava 2007–2013 a zajistila tak jejich profinancování z evropských zdrojů. Celkem se jednalo o 23 dopravních projektů za 50 miliard korun. V současné době je Komisí profinancováno 24 miliard.

Díky novele zákona EIA z roku 2015:

  • Bylo zachráněno 100 mld. Kč z programového období 2007 – 2013.
  • Z toho dopravní projekty OP. Doprava v hodnotě 45 mld. Kč.
  • Byla otevřena cesta k zahájení čerpání finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014 – 2020 v hodnotě 600 mld. Kč.
  • Díky vyjednané výjimce byly zachráněny projekty se stanovisky vydanými dle zákona č. 100/2001 Sb., tj. stovky projektů veřejných i soukromých investorů za stovky mld. Kč.

Otázky a odpovědi k tématu

Kolik ještě nezrealizovaných projektů má v ČR stanovisko EIA vydané dle zákona 244/1992?

V ČR bylo podle zákona 244/1992 historicky vydáno 2292 stanovisek EIA. Patří sem i 98 dopravních projektů, jejichž investorem je ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372