1/2024

MPO informuje o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz za rok 2015

| autor: Tisková zpráva MPO0

MPO informuje o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz za rok 2015

Ministerstvu průmyslu a obchodu je § 13 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (kompetenční zákon) stanovena kompetence k zabezpečování výkonu působnosti ústředního orgánu státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou záležitostí náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství.

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že státní dozor nad burzou a činností burzovních dohodců vykonává příslušný orgán státní správy prostřednictvím jím jmenovaného a odvolávaného burzovního komisaře.

Dozor vykonávaný burzovním komisařem nad osobami působícími na komoditním trhu představuje získávání informací potřebných pro kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení zákona o komoditních burzách a podmínek stanovených udělenými státními povoleními; ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti; případně ukládání opatření k nápravě a jejich vymáhání.

Problematika ingerence státu do oblasti existence a provozu komoditních burz byla dosud na okraji zájmu jak odborné, tak laické veřejnosti. Teprve v poslední době se dostává do povědomí v souvislosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách, který umožňuje veřejným zadavatelům zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách.

Komoditní burzy totiž umožňují soustřeďovat prostřednictvím oprávněných osob v daném čase a místě standardizovanou nabídku a poptávku a tím i transparentně obchodovat za nejlepší možné ceny na trhu, přičemž toto obchodování je administrativně zcela nenáročné, rychlé a výsledný obchod je nezpochybnitelný.

Jednotlivé komoditní burzy jsou podle druhově obchodovaných komodit zprostředkovateli této služby, nevstupují do smluvních vztahů mezi dodavateli a odběrateli, ale jako soukromé právnické osoby podřízené státnímu dohledu jsou povinny pro uzavírání těchto obchodů zajistit adekvátní institucionální platformu.

Úlohou věcně příslušných orgánů státní správy je potom ve stanovených mezích zákona umožňovat vznik komoditních burz, dozorovat jejich činnost a vynucovat dodržování zákonem stanovených podmínek jejich provozu.

Mají garantovat účastníkům trhu, že držitelé oprávnění k provozování komoditní burzy splňují stanovená kritéria zákona, tj. členové burzy splňují dané kvalifikační předpoklady, burzovní aparát disponuje dostatečnými finančními, materiálními, personálními a organizačními předpoklady pro provozování burzy vzhledem k rozsahu činnosti a zaměření burzy a burzovní obchody uzavírají jen osoby k tomu oprávněné.

Oficiální spolupráce obou orgánů státní správy pro případy smíšených burz byla dne 1. února 2013 založena dohodou burzovních komisařů o rámcových principech při výkonu státního dozoru nad komoditními burzami.

Vzájemně odsouhlasené povolovací mechanismy a postupy státního dozoru garantovaly naplnění požadavků zákona o komoditních burzách a vedle toho i správního řádu, tj. aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly a šetření práv nabytých v dobré víře.

Komoditními burzami byl tento princip bezvýhradně přijímán pouze do okamžiku potřeby zpochybnění procesního postupu jedním z účastníků řízení v rámci žaloby proti rozhodnutí o odnětí státního povolení k provozování burzy jedním z orgánů státní správy.

V únoru 2015 vydal Nejvyšší správní soud historicky první judikát ve věci odnětí státního povolení k provozování komoditní burzy, kterým tyto principy z kompetenčního hlediska zpochybnil.

Ve světle tohoto rozhodnutí bude v budoucnosti nezbytné formulovat koncepční změnu stávající právní úpravy, která by měla předně modifikovat spektrum ingerence státu do provozu komoditních burz včetně vyjasnění otázky věcné příslušnosti orgánů státní správy a detailně ošetřit provoz komoditních burz jednoznačně a srozumitelně pro všechny příjemce práva, přičemž volba způsobu změny právní úpravy a její načasování bude rozhodnutím politickým.

Úkolem aparátů obou ministerstev, které jsou v současné době dotčeny výkonem státní správy nad komoditními burzami, je postihnout a předložit veškeré souvislosti, objektivní informace, věcné podklady a argumenty svědčící jednotlivým alternativám ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, následně pak vybranou alternativu realizovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto vyzývá širokou veřejnost k zasílání podnětů na zpřesnění národní legislativy upravující podmínky existence a provozu komoditních burz, resp. k vyjádření k zamýšlené úpravě stávající právní úpravy této oblasti podnikání.

Náměty jsou očekávány v písemné podobě na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 16 Praha 1, odbor surovinové politiky, nebo na e—mailovou adresu: kavina@mpo.cz , nejlépe do konce roku 2015.

K datu 1. ledna 2015 na komoditním trhu v ČR působilo celkem 9 komoditních burz, z toho nad 6 komoditními burzami Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonávalo státní dozor.

Z tohoto počtu komoditních burz v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu bylo 5 subjektů, kterým státní povolení vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Českomoravská komoditní burza Kladno, HRAPRAKO komoditní burza, Komoditní burza Říčany, Komoditní burza PROFIT) a 1 subjekt, kterému státní povolení k provozování burzy vydalo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu státním povolením ke změně statutu rozšířilo spektrum jím obchodovaných komodit.

V průběhu roku 2015 nebyla Ministerstvu průmyslu a obchodu podána žádná nová žádost o udělení státního povolení k provozování burzy, ani nedošlo k výmazu žádné zrušené komoditní burzy z obchodního rejstříku, tedy k datu 31. prosince 2015 zůstal počet komoditních burz, nad kterými Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává státní dozor beze změny.

Klíčové informace lze o jednotlivých burzách v působnosti státního dozoru Ministerstva průmyslu a obchodu čerpat na webových stránkách jednotlivých burz:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ