1/2024

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany

| autor: MŽP ČR0

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v

Záměr bude mít na základě doložených odborných podkladů a posudků v rámci procesu EIA akceptovatelné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel. Nový jaderný zdroj bude postupnou náhradou výkonu stávajících 4 bloků JE Dukovany. Většina dotčených obcí se záměrem souhlasí.

Ministerstvo na základě předložených odborných podkladů v rámci procesu EIA a po posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně stanovení zmírňujících opatření, dospělo k závěru, že dopady záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel budou minimalizovány a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. Závazné stanovisko EIA obsahuje 47 podmínek, jejichž splnění ze strany oznamovatele (společnost Elektrárna Dukovany II, a.s.) minimalizuje dopady záměru na zdraví obyvatel a životní prostředí.

Mezi tyto podmínky patří zejména opatření k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany nebo monitoringu a ochrany vod. Stanovisko v podmínkách vymezuje také opatření k ochraně veřejného zdraví z hlediska hluku při stavebních pracích a dopravě při výstavbě, kdy oznamovatel bude muset provést měření intenzit hluku na komunikacích v okolí areálu elektrárny a minimalizovat hlukové zatížení na těchto komunikacích. Rovněž pro návoz stavebních materiálů je v podmínkách stanovena preference železniční dopravy.

Dále jsou stanoveny podmínky pro zásady organizace výstavby tak, aby k vlastní výstavba a další stavební práce minimalizovaly vlivy záměru na životní prostředí i veřejné zdraví. K ochraně ovzduší byly rovněž stanoveny podmínky, a to zejména k prašnosti v době výstavby.

Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby, ale odborným podkladem pro další řízení. Závazné stanovisko EIA potvrzuje, že na počátku přípravy je záměr akceptovatelný a opravňuje investora pokračovat v projektové přípravě. Teprve v další přípravě záměru a v povolovacích řízeních bude rozhodnuto o případné realizaci záměru.

Procesu EIA se účastnily všechny státy sousedící s ČR a i Maďarsko. Se všemi státy kromě Slovenska proběhly v průběhu procesu EIA také mezistátní konzultace, s Rakouskem a Německem formou expertních jednání, s Maďarskem a Polskem písemně. Slovensko považovalo informace uvedené v dokumentaci EIA za dostatečné a o konzultace nepožádalo.

Na konzultaci s Německem bylo dosaženo plného zodpovězení všech otázek a konzultace mohla být ukončena v rámci prvního dne jednání. S Rakouskou republikou proběhly konzultace ve dvoudenním formátu. Rovněž se uskutečnily veřejné diskuze v Mnichově a Vídni, kde měla zahraniční veřejnost další možnost se k záměru vyjádřit.

V rámci procesu EIA MŽP obdrželo cca 16 000 připomínek ze stran široké veřejnosti, a to převážně z Rakouska. Většina z nich tvořila předem připravený text, bylo identifikováno cca 10 tzv. VZORŮ.

Připomínky z velké části uváděly nesouhlas obecně s jadernou energetikou, poukazovaly na problematiku konečného uložení vyhořelého jaderného paliva, alternativní zdroje energie, konkrétněji se věnovaly např. tématům přeshraničních vlivů na území Rakouska a SRN, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a potenciálního nedostatku technologické vody v souvislosti s klimatickými změnami. Souhlasná vyjádření s dílčími připomínkami byla naopak prakticky bez výjimek obdržena od dotčených obcí v okolí posuzovaného záměru a také od krajských samospráv.

Všechny otázky a připomínky k dokumentaci EIA byly vypořádány v posudku EIA, relevantní z nich byly zohledněny v rámci podmínek vydaného závazného stanoviska EIA.

To ministerstvo vydalo jako závěr procesu EIA, který byl o 1,5 roku rychlejší, než např. proces EIA k rozšíření jaderné elektrárny Temelín (dokončen v roce 2013). Záměr je v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR, resp. její aktualizací z roku 2015, která stanovila podobu energetického mixu, jehož součástí je i výstavba nových jaderných bloků v lokalitách Temelín a Dukovany. Záměr je dále v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, které chrání lokalitu Dukovan pro potenciální výstavbu nového jaderného zdroje zde.

Zdroj fotografie: MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA