Reklama

5. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Úřední věstník EU, MPO

Komise EU vydala nařízení č. 1907/2006

Evropský parlament a Rada (ES) uveřejňuje nařízení, které mění přílohu VII, č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže.

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), zejména na čl. 13 (Obecné požadavky na získávání informací o podstatných vlastnostech látek), který v odst. 2, říká: "zkušební metody (ke stanovení podstatných vlastností látek) se pravidelně přezkoumávají a zdokonalují s cílem omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých zvířat", provedla Evropská komise jejich přezkum.

V posledních letech bylo dosaženo významného vědeckého pokroku ve vývoji alternativních zkušebních metod pro stanovení sledovaných vlastností látek, jako je senzibilizace kůže.

Referenční laboratoří Evropské unie pro alternativy testování na zvířatech (EURL ECVAM) bylo validováno a/nebo Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na mezinárodní úrovni dohodnuto několik zkušebních metod in chemico/in vitro.

Tyto zkušební metody, jsou—li použity ve správné kombinaci v rámci integrovaného přístupu k testování a posuzování (IATA), mohou umožnit získání dostatečných informací pro posouzení, zda určitá látka způsobuje senzibilizaci kůže, aniž by se musely použít zkoušky in vivo.

Za účelem omezení zkoušek na zvířatech byl proto bod 8.3 přílohy VII nařízení REACH odpovídajícím způsobem změněn tak, aby umožňoval používání těchto alternativních metod v případě, že:

  • je pomocí těchto metod možné získat adekvátní informace a
  • jsou dostupné zkušební metody použitelné pro látku, která má být zkoušena.

Další podrobnosti jsou uvedeny přímo v nařízení Komise (EU) 2016/1688.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Další informace - přímý přístup k legislativě:

 

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372