1/2024

Jsou papírové tašky opravdu tak ekologické?

| autor: Marina Kholomyeva0

Jsou papírové tašky opravdu tak ekologické?

Plasty jsou obecně považovány za neekologický produkt, jehož výroba a používání přispívá k environmentálním dopadům od přetížených skládek až po závislost země na ropě. Ve snaze omezit zamoření životního prostředí plasty, výrobci nákupních tašek navrhují nahrazovat klasické igelitové tašky zdánlivě ekologičtějšími, například papírovými. Jsou ale opravdu tak ekologické?

Americká poradenská společnost Boustead Consulting & Associates (BCAL) pomoci studie LCA provedla hodnocení životního cyklu tří druhů nákupních tašek: plastové tašky z polyethylenu, tašky z biorozložitelného plastu (směs 65 % EcoFlexu, 10% kyseliny polymléčné nebo PLA, a 25 % uhličitanu vápenatého), a tašky z recyklovaného a recyklovatelného papíru.

Co je LCA?

Posuzování životního cyklu LCA (angl. Life Cycle Assessment) je kvantitativní metoda hodnocení potenciálních environmentálních dopadů (t.j. dopadu na životní prostředí) výrobků, služeb a technologií, obecně lidských produktů. Metoda LCA posuzuje environmentální dopady produktů s ohledem na jejich celý životní cyklus. 

Všeobecně se jedná o přístup „od kolébky do hrobu“(angl. „cradle to grave“ approach). Zahrnuje tedy environmentální dopady produktů již od stadia získávání a výroby výchozích materiálů, přes stadium jejích zpracování a výroby samotného produktu, stadium jeho užívání, údržbu a distribuce až po stadium jeho odstranění, opětovného užití či recyklace v něm použitých materiálů. Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny na základě posouzení vlivu materiálových a energetických toků, jež sledovaný systém vyměňuje se svým okolím, tedy s životním prostředím.

Jádrem posuzování životního cyklu je inventarizační analýza (LCI). Podstatou tohoto procesu je zpracování komplexního souboru vstupních a výstupních dat (spotřeby surovin a energií, transport materiálů, odpady z výrobních procesů, emise do prostředí apod) do tzv. inventarizační tabulky.

Navazující etapou je zařazení těchto dílčích emisí do jednotlivých kategorií environmentálních dopadů a následující vyjádření jejích vlivů v ekvivalentní jednotce zavedené pro danou kategorii.

Díky studii LCA je uživatel schopen prozkoumat dílčí parametry, které pravděpodobně přispívají k jednotlivým environmentálním dopadům.

Hodnocení dopadů nákupních tašek se zakládalo na příspěvku jejich životních cyklů k následujícím kategoriím dopadu: Globální oteplování, Acidifikce, Spotřeba fosilních paliv, Spotřeba elektrické energie a Spotřeba vody.

Globální oteplování

Jakýkoli systém, který vyměňuje energii s okolím, potenciálně přispívá ke globálnímu oteplování okolí. Této schopnosti vyvolávat klimatickou změnu se říká „Potenciál globálního oteplování“ (GWP). Hlavními skleníkovými plyny pro tuto kategorii jsou oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Jelikož skleníkový potenciál těchto plynů není stejný, jejich společný environmentální dopad se přepočítává na dopad ekvivalentního množství oxidu uhličitého.

Acidifikace

Acidifikace je proces, při kterém dochází k okyselování půdního nebo vodního prostředí. Kyselé deště vznikají kvůli emisím oxidů síry a dusíku a jejich biotransformaci v atmosféře. Za hlavní zdroj těchto látek jsou považovány uhelné elektrárny. Acidifikační potenciál oxidů síry a dusíku se vyjadřoval pomoci množství NOx a SOx.

Spotřeba fosilních paliv, elektrické energie a vody.

Životní cyklus každého výrobku nejen přispívá k celkovým emisím do životního prostředí, ale podílí se také na spotřebě primárních surovin. Následkem je zvýšení závislosti státu na fosilních palivech.

Níže v tabulce jsou uvedené výsledky studia pro všechny kategorie.

Kategorie dopaduRecyklovaná a recyklovatelná papírová taška 1000 ksIgelitová taška z polyesteru 1500 ksBiorozložitelná plastová taška    1500 ks
Globální oteplování [kg CO2 ek.]23.728.8134.0
Acidifikace [kg SOx]0.60.080.4
Acidifikace [kg SOx]0.30.070.5
Spotřeba fosilních paliv [MJ]9226861830
Spotřeba el.energie [MJ]649222488
Spotřeba vody [m3]3.90.053.8

Pozn:autoři studie uvažovali, že jedna plastová taška nemusí mít stejnou únosnost, jako papírová taška, proto výsledky byly přepočítány v poměru 1:1.5 (papír : plast)

Tyto výsledky studie ukazují, že z posuzovaných tašek nejmenší dopad na životní prostředí má klasická plastová taška z polyethylenu.

Je nutno si však uvědomit, že studie LCA má především komparativní charakter, a jejím cílem je poskytnutí dat pro manažerské rozhodnutí, nikoliv navržení konkretního řešení.

Odpověď na otázku, který výrobek je ekologičtější není jednoznačná a závisí na mnoha okolnostech. V případě výběru tašek může být rozhodující například typ biorozložitelného plastu používaného pro výrobu tašek, anebo zda spotřebitelé použité tašky třídí pro recyklaci.

Tak kterou z těchto tašek si vybrat? Nejlépe žádnou. Pořiďte si látkovou nebo skládací nákupní tašku, kterou můžete složit do kabelky nebo batohu a mít ji vždy po ruce na nečekané nákupy. Příroda Vám za to bude vděčná.

Text vznikl na základě reportu Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - Recyclable Plastic; Compostable, Biodegradable Plastic; and Recycled, Recyclable Paper. Boustead Consulting & Associates Ltd.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA