2/2023

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví?

| autor: Michal Horník, INISOFT Consulting0

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví?

Jak nakládat s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení?

Co se týká legislativní oblasti, pak nakládání odpady, a to včetně odpadů ze zdravotnických a veterinárních zařízení, řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a také vyhláška č. 93/2016 Katalog odpadů. 

Nejvíce se pak odpady ze zdravotnictví zabývá vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Nesmíme zapomenout ani na metodiku, kterou vytvořil Státní zdravotní ústav (SZÚ) jako zpracovatel pro zadavatele Technologické agentury České republiky (TAČR). Garantem této metodiky bylo Ministerstvo životního prostředí a tento dokument vznikl v období duben – prosinec 2016 (https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi).

Kde takové odpady vznikají, je široké veřejnosti i profesionálům známé. Mohou to být nemocnice, polikliniky, ordinace praktických lékařů, ale také ústavy sociálních služeb, domovy pro seniory a hospice, různé ozdravovny a sanatoria.

Zařazování odpadů

Pro zařazování odpadů používáme vyhlášku č. 93/2016 Katalog odpadů. Pro ukázku uvedu některé nejpoužívanější odpady ze skupiny 18 01, tedy odpady z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí.

18 01 01 – Ostré předměty

Uvedené katalogové číslo odpadu zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a s nimiž je spojeno potencionální riziko poranění a infekce (např. kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelů, lancety, prázdné lékovky, zkumavky, skleněné obaly od infúzí apod.).

Odpady, s nimiž je spojeno riziko poranění, vyžadují zvláštní opatření (vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení) k zabránění poranění při manipulaci převážně ve zdravotnických zařízeních, ale také mimo ně.

Odpady pod tímto katalogovým číslem musí být shromažďovány odděleně od jiných odpadů. Shromažďovací prostředky a nádoby musí být nepropustné a bez možnosti propíchnutí a zároveň musí být uzavíratelné.

18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Pod toto katalogové číslo patří veškeré odpady ze zdravotnických oddělení, jako jsou použité chirurgické materiály, nemocniční podložky, pleny, obvazový materiál, použité jednorázové pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfuzní krve, nepoužitelné transfuzní přípravky, kontaminované osobní pomůcky personálu, polyetylenové obaly od infuzních roztoků, odpady z laboratoří, odpady z dialyzačních zařízení, sádry, dále i veškeré odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly.

18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a shromažďování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Tímto katalogovým číslem se označují odpady, jako jsou obvazy, sádrové obvazy, pleny, oděvy na jedno použití a prádlo. Jedná se o vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení a provozů jim podobných, který prokazatelně není kontaminovaný infekčním činidlem, to znamená, že není biologicky kontaminován a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami. Odpad tedy nesmí vykazovat žádnou nebezpečnou vlastnost.

18 01 06 – Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Zde jsou zařazeny pevné a kapalné chemické látky a chemické přípravky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, čištění nebo desinfekci.

18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

Sem patří léčiva nevyhovující kvality s prošlou dobou použitelnosti, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná.

V praxi se bohužel často stává, že se odpady ze zdravotní péče zařazují do kategorie nebezpečný odpad a to i bez zjevných nebezpečných vlastností. Tím dochází v České republice ke vzniku většího množství nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, než bývá obvyklé v jiných státech Evropské unie. 

Důvodem je opatrnost původců, kteří raději odpad zařadí jako nebezpečný, než aby nedošlo k názorovým rozporům a konfliktům např. s kontrolními orgány. Přitom se původci drží hesla: „Tím nic nezkazím“. Je to ale pravda? Domnívám se, že není. 

Uměle tím navyšuji produkci nebezpečných odpadů, ale také finanční objem prostředků na odstranění odpadů. Citlivě bychom měli zařazovat především inkontinentní pomůcky u neinfekčních pacientů, kde je možné zařazení pod katalogové číslo 18 01 04.

Skladování a shromažďování nebezpečných odpadů ze zdravotnictví

Legislativa stanoví, že nebezpečný odpad ze zdravotnictví 18 01 03* smí být shromažďován mimo chladící prostor max. 3 dny. Déle shromažďovat a to maximálně do doby jednoho měsíce lze pouze při teplotách pod 8 °C.

Svoz zdravotnických odpadů

Pokud nejsou odpady chlazené a konstantně udržované v prostředí pod 8 °C, je nutno zajistit vývoz v cyklech, nejlépe pondělí – středa – pátek. Toto časové schéma se jeví u malých a středně velkých zdravotních zařízení jako optimální a to z hlediska dodržení platné legislativy, optimalizace nákladů i logistiky vývozu. 

V případě jednoznačně udržitelné uvedené teploty shromažďovacího místa je možné logistiku odvozu zdravotnických odpadů jak objemově, tak časově navýšit.

Některé centrální nemocnice mají své zdravotní ambulance, střediska a polikliniky pod stejným IČO mimo areál, tedy v jiných částech města nebo v menších obcích. Od nich přebírají odpad do svých shromažďovacích míst v areálu nemocnice, kde vedou evidenci o tomto předání a převzetí. Odpad vykazují jako produkci na provozovnách svého IČO. 

Předání odpadů mezi provozovnami jednoho subjektu (jednoho IČO) je povolené a eviduje se s využitím kódů nakládání A00 – AN3 v evidenci provozovny původce (ambulance, střediska, polikliniky) a B00 – BN3 v evidenci příjemce (centrální nemocnice). 

Je ale důležité, aby ten, kdo přebírá nebezpečné odpady z jiných provozoven (v našem případě centrální nemocnice), měl vydaný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100 t/rok od úřadu obce s rozšířenou působností, nad 100 t/rok od příslušného krajského úřadu).

Pokud by docházelo k úpravě přijatých odpadů, potom se již jedná o zařízení ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Možné je také přijímání odpadů od jiného IČO, ale v tomto případě také platí, že se bude jednat o zařízení ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. K tomuto souhlasu se mohou vázat i další povolení a vyjádření.

Evidence, ohlašování

Protože provozovatelé zdravotnických zařízení produkují odpady, musí vést stejně jako ostatní původci průběžnou evidenci. Pokud přesáhnou zákonné limity v produkci a nakládání s odpady (100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních odpadů), musí podávat Roční hlášení do systému ISPOP, dnes již pouze elektronicky, a to v termínu do 15. 2. roku následujícího po roku, za který se ohlašuje.

Průběžná evidence se vede při každém naplnění sběrového prostředku a při každém předání odpadu oprávněné osobě, ale vyhláška připouští také variantu v sumě množství jednou měsíčně, pokud se jedná o stejný odpad předávaný od stejného původce stále stejné oprávněné osobě (nepřetržitý vznik).

Průběžnou evidenci odpadů v mnoha případech vede za praktické lékaře oprávněná osoba, která od původců odpad přebírá k přepravě i k odstranění. Pokud lékaři vznikne povinnost podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, potom i tuto povinnost v praxi často oprávněná osoba zajistí např. formou objednané služby.

Pokud Vás tento článek zaujal a potřebujete znát odpovědi na své otázky v oblasti nakládání se zdravotními a veterinárními odpady, přihlaste se na naše specializované školení: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/nakladani-s-odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni-z-pohledu-legislativy-i-praxe.

V případě, že potřebujete poradit v jiných oblastech odpadového hospodářství nebo složkách životního prostředí, kontaktujte nás, prosím: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/poradenstvi.

Mimo výše uvedené také nabízíme přímo ve Vaší společnosti strukturovaný audit, který svým obsahem prolíná praxi a prověření legislativní shody všech složek životního prostředí. Jsme také připraveni Vám pomoci se zavedením systému kvality (QMS) dle ČSN EN 9001:2016 a systému řízení environmentu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 včetně vypracování dokumentace. Zároveň provádíme interní audity systému kvality a systému řízení environmentu a řešíme neshody, které případně vyplynou ze zprávy o posouzení systémů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE