1/2024

Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

| autor: MPO0

Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

Kandidátský seznam - seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na internetových stránkách agentury ECHA je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Do Kandidátského seznamu jsou postupně zařazovány látky, které splňují kritéria pro klasifikaci podle článku 57 nařízení REACH.

Ze zařazení látky na Kandidátský seznam mohou pro společnosti okamžitě vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.

Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV REACH)

Podle článku 56 nařízení REACH výrobce, dovozce nebo následný uživatel nesmí bez povolení uvést na trh látku pro použití nebo ji sám používat po dni zániku, je-li tato látka uvedena v příloze XIV nařízení REACH ("autorizační seznam").

U každé látky v seznamu je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku). Příloha XIV nařízení REACH je postupně rozšiřována o další látky, které jsou vybírány z Kandidátského seznamu.

Seznam omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (příloha XVII REACH)

Do přílohy XVII nařízení REACH jsou zařazeny látky v důsledku omezení přijatých v rámci REACH i předchozí legislativy (směrnice 76/769/EHS). Každá položka v této příloze představuje látku nebo skupinu látek nebo látku ve směsi a příslušné podmínky omezení.

Příloha XVII je doplňována, její následné změny jsou zahrnuty do pozměňovacích nařízení Komise, která jsou zveřejňována v Úředním věstníku EU.

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace.

Seznam hlavních registrantů

Seznam harmonizovaných klasifikací a označení (příloha VI nařízení CLP)

Tabulka [XLS][EN] obsahuje všechny aktualizované harmonizované klasifikace a označení nebezpečných chemických látek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP