1/2024

Dopady účinnosti nového zákona o odpadech na obce

| zdroj: SMO ČR0

rubbish-143465_640.jpg
zdroj: Pixabay

V reakci na dopis Svazu měst a obcí směrem k MŽP týkající se nově přijímané odpadové legislativy a některých nejasností a změn, které tyto nově přijímané zákony přinášejí, jsme obdrželi odpověď ministerstva.

Níže předkládáme zpracované odpovědi na dotazy týkající se povinností, které budou mít obce od 1. ledna 2021 v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a dalších navazujících zákonů.

Poplatek pro občany za komunální odpady v roce 2021

S ohledem na přechodná ustanovení v nově přijatém zákoně o odpadech a také v tzv. změnovém zákoně mohou obce v příštím roce vybírat úhradu od občanů za komunální odpad podle dosavadní právní úpravy, tedy podle zákona o místních poplatcích, § 17a dosavadního zákona o odpadech nebo na základě smlouvy. Pokud obce neměly omezenou účinnost dosavadního zpoplatnění ve své obecně závazné vyhlášce, nebo pokud nechtějí způsob nebo výši zpoplatnění samy změnit, nemusí směrem ke zpoplatnění občanů v příštím roce ani s ohledem na účinnost nových předpisů činit žádné kroky.

MŽP ve spolupráci s MV uvádí, že vyhlášky, jimiž je nastaven obecní systém nakládání s komunálními odpady, které nejsou v rozporu se současným zákonem o odpadech, nebudou v žádném ohledu v rozporu ani se zákonem novým, proto se jimi může fungování obecního systému nakládání s odpady řídit i v příštím roce. Během roku 2021 bude však vhodné všechny obecní vyhlášky novému zákonu přizpůsobit. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MŽP připravilo rovněž aktualizaci svého metodického návodu k problematice obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství a také vzoru této obecně závazné vyhlášky.

Požadavky na obecní systémy nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí v návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, která byla předložena do meziresortního připomínkového řízení, nenavrhuje žádné změny v požadavcích na soustřeďování odpadů v rámci obecního systému oproti dosavadní vyhlášce č. 321/2014 Sb. Zároveň návrh vyhlášky v případech, kdy mění některé povinnosti, například při vedení odpadové evidence nebo hlášení o obecním systému, obsahuje přechodná ustanovení, která umožní dostatečný časový prostor pro přípravu obcí na provádění jednotlivých povinností.

Obec v postavení poplatníka poplatku za ukládání odpadů na skládku

Změnou, kterou musí od 1. 1. 2021 obce řešit, je změna nastavení zpoplatnění odpadů na skládce. U odpadů, jichž je obec původcem a které jsou ukládány na skládku, bude obec poplatníkem poplatku. To bude pravděpodobně vyžadovat úpravu smluvních vztahů mezi svozovou společností a obcí, popřípadě provozovatelem skládky. Konkrétní úprava bude záviset vždy na tom, jak jsou nastaveny smlouvy doposud. Bez toho, aby byla obec v postavení poplatníka, by nebylo možné uplatnění snížené sazby poplatku. Smlouva tedy musí vždy zajistit obci postavení poplatníka poplatku. Ministerstvo životního prostředí rovněž počítá s vydáním metodických sdělení a návodů, které jednoznačně upřesní podrobnosti jednotlivých povinností do doby, než budou účinné prováděcí vyhlášky.

Svozová společnost musí již dnes v okamžiku předání odpadů na skládku znát hmotnost odpadu převzatého od jednotlivých obcí nebo alespoň poměr odpadů pocházející od jednotlivých původců. Jinak by nebyla schopna vést odpadovou evidenci a podávat hlášení o odpadech. Informaci o hmotnosti odpadů převzatých svozovou společností musí mít alespoň v měsíčních intervalech i obec, jinak by rovněž nebyla schopna plnit povinnost vedení odpadové evidence. Svozová společnost bude muset nově v případě odpadu od obcí, předat informaci o tom, jaké předané odpady, nebo alespoň jejich poměr, pocházejí od konkrétní obce, provozovateli skládky.

V opačném případě bude provozovatel skládky považovat za poplatníka svozovou společnost a nedojde k uplatnění slevy na poplatku. Pokud chce obec uplatnit slevu, respektive zařadit své odpady do snížené sazby, musí o tom provozovatele skládky informovat, třeba prostřednictvím svozové společnosti, rovněž jej musí informovat o tom, že překročila množství odpadů, na které se sleva vztahuje. Lze předpokládat, že to pro většinu obcí bude zajišťovat svozová společnost. K tomu ovšem bude nezbytné upravit smlouvy mezi obcí a svozovou společností.

Odpady uložené na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle krizového zákona jsou podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech od zpoplatnění zcela osvobozeny. Co se týče odpadů od živnostníků, musí obec při zapojení podnikatelů počítat s tím, že pravděpodobně všechny odpady od zapojených živnostníků budou nad rámec zlevněného množství a podle toho nastavit podnikatelům výši platby za tyto odpady.

A kterých odpadů se vlastně celá odpadová problematika týká?

Snížená sazba poplatku podle § 157 o odpadech se vztahuje k odpadům, které bude od roku 2030 zakázáno skládkovat. Tyto odpady jsou vymezeny jako odpady mající výhřevnost vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině, nedosahující biologické stability AT4 nebo jsou vymezené v prováděcí vyhlášce jako recyklovatelné. Vyhláška nebude určitě v nejbližších letech vymezovat komunální odpady jako recyklovatelné odpady podléhající zákazu skládkování v roce 2030.

Všechny odpady produkované obcí, které přesahují výhřevnost 6,5 MJ/kg v sušině nebo nedosahují biologické stability pro ukládání na skládku, primárně spadají do dílčího základu pro využitelné odpady (800 Kč/t) Sem spadá zejména směsný komunální odpad, objemný odpad, ale také uliční smetky a odpady z tržišť. Všechny tyto odpady mohou být do výše stanoveného objemu pro každý kalendářní rok (200 kg na obyvatele v roce 2021) zahrnuty do dílčího poplatku podle přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech a zpoplatněny pouze 500 Kč za tunu uloženého odpadu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA