Reklama

26. 5. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Desatero zásadních připomínek k návrhu nového zákona o odpadech

Spolek veřejně prospěšných služeb (dále jen SVPS) a Sdružení komunálních služeb (dále jen SKS), které zastupují společnosti zajišťující služby nakládání s odpady pro města a obce, vydaly dokument, kde shrnují deset zásadních připomínek k návrhu o odpadech.

1. Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou výši a konstrukcí poplatku za ukládání odpadů na skládku. Odpady, které nelze jiným způsobem využít, stejně jako odpady po vytřídění či úpravě, které musejí být uloženy na skládku, protože není jiná možnost jak se jich zbavit, by neměly být zatíženy žádným poplatkem!

Tím máme na mysli např. odpady ze spaloven, výstupy ze zařízení na úpravu odpadů, směsný komunální odpad po úpravě a vytřídění apod.

2. Výše poplatku za uložení odpadů na skládky by v roce 2023 neměla přesáhnout částku 1000,- Kč za tunu, oproti navrhované výši MŽP 1850,- Kč za tunu. Jedná se o neúměrné a zbytečné zdražení, na které budou doplácet obce a města ze svých rozpočtů. U poplatku zároveň není řešeno DPH, dnes se neplatí.

3. Na skládky se od roku 2024 zakazuje ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg. Navrhujeme upravit hranici výhřevnosti min. na 6 MJ/kg, protože již dnes mají provozované spalovny problémy se spálením odpadů o výhřevnosti pod 7 MJ/kg.

4. Poplatky se platí i za technologický materiál nad 20% hmotnosti a za neodpadní materiály (škvára ze spalovny, sutě a cihly na příjezdové komunikace, zemina na překryv apod.) Pro bezpečný provoz skládek dlouhodobě prosazujeme, aby míra nezpoplatněných TZS byla min. 30%!

5. Navrhuje se, že původcem odpadu ze školního sběru bude škola, přesto, že tříděný sběr odevzdávají děti jako občané obcí. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372