1/2024

Bilance působení Richarda Brabce v rezortu životního prostředí

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Bilance působení Richarda Brabce v rezortu životního prostředí

Po letech destabilizace a rušení agendy životního prostředí pod vládou ODS a TOP 09 se mu podařilo vrátit rezort životního prostředí mezi respektované úřady. 

Zachránil bývalým vedením nečerpané miliardy z evropských fondů, kterým hrozilo vrácení do Bruselu, a dokázal je se svým týmem na MŽP a SFŽP ČR proměnit ve smysluplné projekty zlepšující životní prostředí v celé republice. Současný OPŽP 2014+ pak zařadil mezi premianty, kterým nehrozí žádné ztráty.

Ministru Brabcovi se dále podařilo rozběhnout v Česku kotlíkovou revoluci, prosadit ve Sněmovně klíčové novely zákona o ochraně přírody, zákona o ochraně ovzduší a 4 novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), připravit 2 nové zákony o odpadech a snížit díky tzv. „bezhotovostní“ vyhlášce kriminalitu v oblasti výkupu kovů.

Čerpání EU fondů

Vinou nečinnosti předchozích vlád přišla Česká republika v roce 2013 o 7,5 miliardy korun z OPŽP 2007-2013 , které musela vrátit do Bruselu, a hrozila ztráta dalších až 18 miliard korun. Díky nastavení krizového řízení na Státním fondu životního prostředí ČR i na MŽP a zefektivnění administrace se podařilo novému vedení resortu tuto hrozbu odvrátit a vyčerpat za roky 2014 a 2015 neuvěřitelných 70 miliard korun a tím zachránit pro ČR všechny přidělené prostředky EU.

„Záchranu 18 miliard z evropských fondů, konkrétně z OPŽP 2007-2013, považuji za klíčovou. Intenzivně jsme se jí věnovali přes 2 roky a stálo to nemalé úsilí. Řádné postupy při dočerpávání programu navíc už potvrdilo i šest auditů, z toho byly 2 audity Evropské komise a 4 audity Evropského účetního dvora, které prováděly tyto instituce pro program OPŽP 2007–2013 v posledních třech letech,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Rezortu se současně podařilo vyrovnat dluh, který vznikl před rokem 2014 pomalou přípravou nového programu – OPŽP 2014+, ale i opožděným schválením ze strany Evropské komise. Přispělo k tomu zejména rychlé vyhlašování výzev, zefektivnění administrace a vyhodnocování žádostí v ambiciózních lhůtách.

„Nejenom, že patříme mezi premianty v současném programovém období, ale zároveň i pokud porovnáme minulé a stávající programové období. Zhruba dva roky od schválení programu máme vyhlášeno 90 výzev v hodnotě 61,2 miliardy korun, což odpovídá 87 procentům alokace programu.

V programovém období 2007–2013 v tu samou dobu to bylo sotva 31 procent,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dále pokračuje: „Daleko rychlejší je i vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace, které již bylo odesláno příjemcům v celkovém objemu 25 miliard korun, což je 35% alokace.

Máme za sebou veliký kus práce a riziko, že bychom se dostali do podobné situace jako bývalé vedení MŽP a SFŽP ČR v roce 2013, kdy vinou nečinnosti předchozích vlád, zejména ODS a TOP 09, přišla Česká republika nenávratně o 7,5 miliardy korun na zlepšení životního prostředí, rozhodně nehrozí,“upozorňuje Brabec.

OPŽP 2014–2020 se drží v popředí

„Ke konci září 2017 bylo z Operačního programu Životní prostředí odesláno na účty příjemců již 6,5 miliardy korun, což nás v tomto parametru řadí mezi čtyři nejlépe čerpající programy, a v kategorii čistě investičních programů jsme hned druzí za OP Doprava,“ informuje ministr Brabec. Zájem o dotace na ochranu životního prostředí je veliký a o dostatek kvalitních projektů opravdu není nouze. 

„Z 6 265 podaných žádostí s požadavkem na EU dotace ve výši 47,5 miliardy korun již bylo celkem 3 400 projektů s dotací v součtu za 30 miliard úspěšně schváleno. Rozhodnutí o poskytnutí dotace dostalo 2900 projektů. Ty jsou tak už ve fázi praktické realizace,“ doplňuje ministra ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pod tímto číslem se skrývá řada smysluplných projektů, které budou přínosem nejen pro životní prostředí České republiky, ale znamenají i zkvalitnění života lidí a vznik nových pracovních míst.

Jejich realizací bude vybudováno například 1 262 kilometrů kanalizace, více než 370 tisíc lidí bude nově zásobováno kvalitní pitnou vodou, před ničivými povodněmi bude ochráněno dalších 145 tisíc obyvatel, vzniknou zařízení pro separaci a svoz odpadů s kapacitou v součtu 137 tisíc tun za rok. Program je ve velmi dobré kondici a aktuálně mu nehrozí žádné vracení nebo nedočerpání prostředků v následujících letech.

EIA

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v posledních 3 letech prošel čtyřmi novelami. Všechny tyto novely byly nezbytné a zásadní. První novelou se podařilo uvést české právo do souladu s tím evropským a zachránit tak pro Českou republiku stovky miliard korun z evropských fondů, jejichž odejmutí nám hrozilo kvůli ignoraci evropského práva našimi předchůdci.

Další tři novely znamenaly výrazné zjednodušení přípravy staveb v České republice. To vše však při pečlivém zachování environmentálních standardů ochrany životního prostředí. „Díky poslední novele, která začne platit za pár týdnů, se proces EIA zkrátí o 45 dní. Ubude i počet záměrů, které budou muset procesem EIA projít.

To jsou klíčová zjednodušení především pro stavebníky menších záměrů. Investoři větších staveb mají možnost využít tzv. koordinovaného řízení, které bylo do zákona EIA zavedeno díky novele stavebního zákona,“ bilancuje ministr Brabec. Ochrana ovzduší a kotlíková revoluce

V oblasti ochrany ovzduší se podařilo prosadit významnou novelu, která zavedla kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. Od doby platnosti přišlo na úřady 640 stížností, 388x úřady vyzvaly majitele kotlů k nápravě, na kontrolu pak šly v 96 případech. 

„Čísla dokazují, že zákon má silně preventivní charakter. Podle informací z obcí mnoho provozovatelů kotlů své jednání pouze na základě upozornění od úřadu na možnou fyzickou kontrolu samo napraví a úřady tak již k fyzické kontrole nemusí vůbec přistupovat,“pokračuje Brabec.

Ministerskému týmu se v roce 2014 také podařilo s Evropskou komisí vyjednat 9 miliard korun na kotlíkové dotace z evropských fondů. Ty vůbec poprvé směřují do českých domácností. Zcela nový program kotlíkových dotací pak MŽP spustilo v roce 2015. Peníze dává krajům, které je administrují přímo s žadateli.

V první vlně přišlo 28 tisíc žádostí, přes 20 tisíc starých kotlů je v domácnostech již vyměněno. Ve druhé vlně MŽP pošle do domácností 3,4 mld. korun s cílem vyměnit až 35 tisíc kotlů.

Druhá vlna odstartuje ve všech krajích nejpozději do konce října letošního roku. „Kotlíková revoluce bude mít nejenom pozitivní vliv na kvalitu ovzduší po celé České republice, ale ušetří i peněženky domácností. Provoz nových kotlů může být až o několik tisícovek ročně levnější. Věřím, že se dotace do kotlů i legislativní změny projeví už v nynější topné sezóně,“ očekává ministr.

Boj se suchem

Velkou výzvou je pro Českou republiku dlouhotrvající sucho. Ministr Brabec upozornil na problém vysychající krajiny už v roce 2014 a začal okamžitě jednat. Nasměroval evropské i prostředky SFŽP ČR prioritně do boje se suchem. Z evropských fondů je na něj určeno 13,5 mld. korun do roku 2020 a schválených je dnes přes 600 projektů s podporou EU ve výši 5 mld. Kč.

Z národních zdrojů se do boje se suchem investovalo přes 1,5 mld. korun na projekty ve městech a obcích. Jen projekty na zdroje pitné vody v obcích ji zajistí pro více než 100 tis. obyvatel. Přímo pro občany pak vznikl program Dešťovka, který cílí na úspory pitné vody v domácnostech díky hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. 

„Sucho patří vedle kvality ovzduší mezi největší problémy českého životního prostředí. Kvalita vody, její dostupnost a cena, to je klíčové téma i pro budoucí vládu. Je potřeba zavést silnější mechanismy na ochrany vody, její kvality a cenu pohlídat nezávislým regulátorem,“ říká ministr Brabec.

Národní parky

Po více než třech letech příprav a projednávání ve Sněmovně se ministrovi Brabcovi podařilo prosadit novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která se týkala výhradně národních parků. „Do našich národních parků jsme vnesli, pevně věřím, jistotu pro jejich další směřování.

Zákon přinese parkům nejenom stabilitu v podobě 15letého moratoria na změnu zonace, ale také zvýší jejich atraktivitu tím, že plošné omezení vstupu mimo vyhrazené cesty v 1. zónách nahradí klidovými územími, a tak otevře dosud skrytá místa turistům a zájemcům o poznávání přírody.

Posílili jsme i roli obcí v rozhodování o národních parcích. Mým cílem bylo najít kompromis mezi požadavky na ochranu naší nejcennější přírody a požadavky obcí i krajů na udržitelný rozvoj. A to se, jak doufám, podařilo,“ pokračuje Richard Brabec.

Odpady

V oblasti odpadů MŽP prosadilo klíčovou novelu už v roce 2014. Novela zákona o odpadech zavedla povinnost třídění biologicky rozložitelných odpadů a kovů a také zákaz skládkování recyklovatelného, využitelného a směsného komunálního odpadu od roku 2024. Na tento zákaz se ČR musí dobře připravit a MŽP tak současně zpracovalo 2 nové zákony o odpadech.

Ty jsou nyní přichystány ke schválení budoucí vládou a k případným úpravám v návaznosti na novou evropskou legislativu. Od 1. ledna 2018 začne platit také povinné zpoplatnění plastových tašek vydávaných v obchodech. Od roku 2014 vynaložilo MŽP na odpadové projekty 7,9 miliardy Kč z evropských fondů.

Prostředky směřovaly na 3 833 projektů, zejména na pořízení kontejnerů na recyklovaný odpad a bioodpad, vznik sběrných dvorů, nové svozové systémy v obcích či na vznik třídíren odpadů. Prosazením tzv. bezhotovostní vyhlášky se ministru Brabcovi podařilo snížit kriminalitu v oblasti výkupu kovů.

Počet trestných činů před platností vyhlášky spadl na historické minimum. V roce 2017 je kriminalita obecně o 72% nižší a na železnicích podle SŽDC dokonce o 90%. „Vyhláška tak chrání nejenom soukromý majetek, ale co víc, životy a zdraví našich občanů,“ uzavírá bilanci Brabec.

Priority pro budoucí období podle ministra Brabce

  • Regulace vodárenství a veřejný zájem na vodě a její ochraně, boj se suchem
  • EU fondy – čerpání a přechod na inovativní finanční nástroje
  • Nová Politika ochrany ŽP po roce 2020 a nová dotační politika po roce 2020
  • Ovzduší – kotlíkové dotace a finanční zdroje na případné další výměny
  • Invazní druhy – velká novela zákona o ochraně přírody a krajiny
  • Odpady – 2 nové zákony (o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností) a jejich dopracování s ohledem na nové evropské závazky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling