Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

| autor: CENIA - česká informační agentura životního prostředí0

Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

Zpráva byla zveřejněna na podporu monitoringu 7. akčního programu EU pro životní prostředí (7EAP). 7EAP vytváří zastřešující rámec pro všechny politiky EU v oblasti životního prostředí od roku 2014 do roku 2020.

Zpráva přináší přehled o pokroku při dosahování 29 cílů evropské environmentální politiky, které jsou stěžejní pro naplnění 3 klíčových priorit 7EAP.

Tři hlavní klíčové priority, na které se zpráva zaměřuje, jsou:

  1. Chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie
  2. Změnit Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje
  3. Chránit občany Unie před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky

Klíčová zjištění zprávy:

V případě první klíčové priority nebylo dosaženo souladu s cílem 7EAP. Přírodní bohatství států EU není stále dostatečně chráněno, a není mu věnována náležitá péče. Výhled do roku 2020 zůstává v tomto kontextu neuspokojivý.

Například populace ptačích druhů – jež jsou klíčovým indikátorem biologické rozmanitosti – stále vykazují klesající trend. Velkým problémem zůstává i nadále nadměrný rybolov.

V případě druhé klíčové priority je pokrok směrem k výhledům pro rok 2020 smíšený. Splnění cílů pro klima a obnovitelné zdroje energie se jeví jako reálné. Nejistota však panuje ohledně dosažení cíle pro energetickou efektivitu.

Pokud jde o efektivitu ve využívání zdrojů, bylo zaznamenáno zlepšení. Nicméně, dosažení cílů v oblasti produkce odpadů a snižování dopadu výroby a spotřeby na životní prostředí je nejisté v případě domácností a nepravděpodobné v potravinářském a dopravním sektoru.

Výhled pro třetí klíčovou prioritu je rovněž smíšený. V posledním desetiletí došlo k výraznému snížení emisí látek znečišťující ovzduší a vodu, ale přetrvávající klíčovou obavou zůstává kvalita ovzduší a hladina hluku v městských oblastech a dále emise amoniaku, které vznikají především ze zemědělské výroby a za poslední 3 roky se stále zvyšují. Dalším přetrvávajícím rizikem jsou chronické účinky chemických látek.

Tabulka: Přehled 29 indikátorů dle tří klíčových priorit 7. akčního programu životního prostředí (podrobnější informace k jednotlivým indikátorům jsou dostupné zde).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB