2/2023

Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie

| autor: Václav Kuncl| zdroj: INISOFT Consulting s.r.o.0

Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie

Mimo ostatní změny, které tento zákon obsahuje, je zcela změněn § 44a, ve kterém je převratným zejména odstavec 7 - povinnosti zpracování písemných pravidel pro vybrané CHLaS a jejich projednání s příslušnou krajskou hygienickou stanicí (dále KHS).

Původní znění odstavce zcela zaniklo:

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Tento text nebyl nahrazen novými podmínkami a povinnostmi. Proto jsou zde na místě dotazy typu:

  • Co s pravidly, které mám nyní schválená?
    • Nikdo je po vás nebude dále požadovat (ani zpětně)
  • Opravdu je tato povinnost zrušena bez náhrady
    • Ano, ale! – vždy je tady spousta ALE, takže:

1. Povinnost evidence platí i nadále (viz povinnosti oborových zákonů v oblasti ŽP).

2. Stejně tak platí povinnost řádně zpracované dokumentace včetně popisu (kvůli zaměstnancům), bezpečnostní listy, pracovní a ochranné pomůcky, první pomoc, skladování a zásahy při haváriích. Vychází ze zákoníku práce, z evr. předpisu REACH, CLP a dalších právních předpisů především v oblasti BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb. a další).

3. Zachována je i povinnosti značení nádob, pracovních a skaldových prostor apod.

4. Povinné je také školení pracovníků při nástupu do zaměstnání, při změně pracoviště, při zavedení nové CHLaS, při nakládání s látkami s akutní toxicitou kat. 1 a 2 a další.

5. Informace v rámci prodejního obalu, příbalového letáku apod., je na výrobci, dovozci tj. na tom, kdo výrobek uvádí na trh.

Změna zákona o veřejném zdraví má pro firmy širší dopad. Zásadní vliv mají na práci ekologů, ale i např. v oblasti BOZP – například změny v § 37, 38, 40, kde jsou uvedena rizika prací, kategorizace prací apod.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP