2/2023

Státní politika životního prostředí prošla dílčí aktualizací

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Státní politika životního prostředí prošla dílčí aktualizací

Konkrétní kroky pro adaptaci ČR rozpracovává ministerstvo v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu, který vládě předloží do konce letošního roku.

Hlavní změnou aktualizace Státní politiky životního prostředí je nové pojetí tématu „Bezpečného prostředí“, které je zařazeno jako její 4. priorita.

Bezpečné prostředí nově zahrnuje předcházení a snižování následků přírodních nebezpečí jaké představují např. povodně, dlouhodobé sucho, extrémní výkyvy počasí, svahové nestability, eroze, a dále omezování negativních dopadů změny klimatu na území ČR i předcházení vzniku nebezpečí zapříčiněného vlivem člověka jako např. kontaminacím nebo ekologickým zátěžím.

Primárně se k němu váží např. legislativní opatření k předcházení haváriím, ekologické újmě či preventivní opatření v rámci bezpečnosti a krizového plánování (např. plány připravenosti, zajištění funkční spolupráce Integrovaného záchranného systému i funkčnosti systémů včasného varování, tvorba nové generace typových plánů pro krizové situace jakými mohou být dlouhodobé sucho, extrémně vysoké teploty, přívalová povodeň, vydatné srážky, extrémní vítr), dále podpora výzkumu, vývoje a inovací technologií k monitoringu, identifikaci rizik, dopadů klimatické změny nebo průběžná opatření k řešení kontaminovaných míst.

Dnes vládou schválená Aktualizace SPŽP nepředstavuje novou koncepci ochrany životního prostředí a nemá ambici měnit platné, a třeba i v nedávné době schválené, strategie a plány pro jednotlivé oblasti životního prostředí, jakými jsou Střednědobá strategie zlepšování kvality ovzduší, Plán odpadového hospodářství ČR, Národní plány povodí nebo Strategie ochrany biologické rozmanitosti.

Závěrečné vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí předloží MŽP vládě v červnu 2020.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP