1/2024

RoHS: Novela nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek

| autor: Tisková zpráva MPO0

RoHS: Novela nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek

Hlavní důvody novelizace:

1. rozšíření výčtu omezovaných nebezpečných látek

Nařízení vlády transponuje směrnici Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. O této směrnici jsme informovali dne 11. června 2015.

S účinností od 22. července 2019 se rozšiřuje dosavadní rozsah omezovaných látek v elektrických a elektronických zařízeních o čtyři nové ftaláty (změkčovadla plastů):

  • Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP),
  • Benzyl butyl ftalát (BBP),
  • Dibutyl ftalát (DBP) a 
  • Diisobutyl-ftalát (DIBP). 

U všech látek je stanovena shodně hmotnostní koncentrace tolerovaná v homogenních materiálech 0,1 %. Všechny uvedené látky patří mezi látky vzbuzující velmi vážné obavy podle nařízení REACH, kde jsou zařazeny do přílohy XIV, tj. do seznamu látek podléhajících povolení.

Omezení v užívání postihne všechny produktové skupiny elektrozařízení k datu 22. července 2019. Výjimku tvoří dvě skupiny elektrozařízení:

  • zdravotnické prostředky, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a
  • monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

pro které se bude omezení vztahovat až od 22. července 2021.

2. vyřešení výtky Evropské komise ohledně způsobu přejímání výjimek ze zákazu používání některých nebezpečných látek

Řešení spočívá v plné transpozici jednotlivých delegovaných směrnic Komise, kterými jsou upraveny jednotlivé výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek. Všechny dosavadní výjimky jsou proto obsaženy v přílohách č. 2 a 3 nařízení vlády. Nařízení vlády č. 391/2016 Sb. z uvedených důvodů obsahují přílohy č. 2 a 3 v úplném znění.

Všechny budoucí výjimky, včetně změn dosavadních výjimek budou vždy transponovány do příloh k nařízení vlády.

3. náprava dílčích chyb

Novelou dochází jednak k nápravě jedné chyby vzniklé při transpozici směrnice 2011/65/EU v roce 2012 (viz § 4 odst. 6) a chyby vyvolané nepřesným zněním směrnice 2011/65/EU, která byla opravena v roce 2014 (viz § 8 odst. 1 písm. e) a f) ).

Úplné znění nařízení vlády

V zájmu přehlednosti změn vyvolaných novelou nařízení vlády č. 391/2016 Sb. nabízíme dotčeným hospodářským subjektům úplné znění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve kterém jsou vyznačeny změny, včetně účinnosti těchto změn (viz str. 11).

Upozorňujeme však, že za závazné jsou nadále pokládány znění vyhlášená ve Sbírce zákonů.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ