1/2024

Praha se připojí k programu Evropské komise LIFE

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Praha se připojí k programu Evropské komise LIFE

Cílem je vytvoření a předložení projektu pro trvalé zlepšení kvality ovzduší v Praze. Konkrétně jde snížení expozice obyvatel hlavního města znečišťujícím látkám PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenu a NO2 na požadovanou úroveň v souladu s EU legislativou, a to v nejkratší možné době.

Integrované projekty jsou Evropskou komisí financovány až do výše 60 procent způsobilých nákladů, zbytek financují partneři projektu z vlastních zdrojů.  

„I přes průběžnou realizaci celé řady opatření na území Prahy stále nedochází k poklesu úrovně znečištění suspendovanými částicemi PM10 a benzo(a)pyrenu na požadovanou úroveň,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Možnou příčinu lze spatřovat mj. i v chování obyvatel města, kteří svým postojem k životnímu prostředí, často spojeným s nedodržováním zákonných norem, či z důvodu neznalosti problematiky ochrany ovzduší přispívají ke špatné imisní situaci. V Praze jde především o nadměrné používání automobilů pro osobní přepravu, v mnoha případech v nevyhovujícím technickém stavu.

K získání podpory veřejnosti pro zlepšení kvality ovzduší ve městě bude nutné provést rozsáhlou osvětovou kampaň, zaměřenou zejména na zdravotní rizika spojená s provozem vozidel s nefunkčním filtrem pevných částic nebo katalyzátorem, potřebu dodržovat doporučující opatření v době smogové situace, nutnost omezování dopravy ve městě, nutnost více využívat veřejnou hromadnou dopravu pro pohyb po městě a potřebu snižování prašnosti ve městě. Osvětové kampaně mohou být také financovány prostřednictvím dotačního programu LIFE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA