2/2023

Nové Mlýny chrání před povodněmi a zajišťují vodu pro jižní Moravu už 30 let

| autor: Povodí Moravy0

Nové Mlýny chrání před povodněmi a zajišťují vodu pro jižní Moravu už 30 let

Vodní dílo Nové Mlýny plní řadu důležitých vodohospodářských funkcí: zajišťuje akumulaci povrchové vody pro období jejího nedostatku, nadlepšuje minimální ekologické průtoky v Dyji a dalších vodních tocích pod soustavou, funguje jako protipovodňová ochrana, dodává vodu do lužních lesů pod nádrží.

Historie

Území, kde se rozprostírá soustava nádrží Nové Mlýny, bylo vždy plné protikladů. Na jedné straně nedostatek vody v období sucha, na straně druhé časté povodně způsobující značné škody. Snahy obyvatel žijících na dolním toku Dyje o zlepšení vodních poměrů a zabránění nežádoucím účinkům velkých vod sahají až do 18. století.

Významným podkladem pro řešení vodohospodářských poměrů byl však až Státní vodohospodářský plán z roku 1954. V roce 1959 bylo rozhodnuto o vypracování přípravných projektových studií a roku 1968 se započalo s postupnou výstavbou vodohospodářských úprav. Ta zahrnovala úpravy řek Dyje a Moravy a především stavbu nádrže pro ovlivnění průtoků na Dyji – vodní dílo Nové Mlýny.

S ohledem na nutnost zajistit silniční spojení Brno-Mikulov a Strachotín-Dolní Věstonice bylo navrženo rozdělit nádrž dvěma hrázemi na celkem tři oddělené nádrže. Nádrže se stavěly ve dvou etapách. V rámci I. etapy byla vystavěna horní a střední nádrž a v rámci II. etapy dolní nádrž.

Souhrnné projektové řešení výstavby soustavy tří nádrží bylo schváleno během roku 1972 a I. etapa výstavby byla zahájena v roce 1974. Střední nádrž byla dokončena v roce 1980, o rok později byla uvedena do provozu. Dolní nádrž byla pak dokončena v roce 1988, o rok později byla uvedena do provozu.

Význam

Účelů vodního díla je celá řada – zajištění akumulace vody v době jejího nadbytku pro zemědělství a průmysl, nadlepšování minimálních zůstatkových průtoku v řece Dyji a ostatních tocích a náhonech pod nádrží, snížení povodňových průtoků a chov ryb. Vedle toho slouží i k umělému zaplavování lužních lesů, k rekreaci, k výrobě elektrické energie a má také význam pro zlepšení kvality vody v toku Dyje.

Významná je ekologická funkce – střední nádrž je ptačí oblastí, hnízdištěm rybáka obecného a zrzohlávky rudozobé a v roce 1994 byla vyhlášena Přírodní rezervací. Správcem vodního díla Nové Mlýny je Povodí Moravy, s. p.

Vodní nádrž Nové Mlýny představuje z hlediska zásobního objemu největší vodní nádrž ve správě Povodí Moravy, s. p. a je také zařazena jako objekt kritické infrastruktury státu. „Vodní nádrž Nové Mlýny leží na konci tzv. Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy a ústí do ní řeky Dyje, Jihlava a Svratka. Z toho důvodu bývá plnění nádrže v průběhu jarního tání snazší, než v případě nádrží, které jsou situovány na menších vodních tocích v horních polohách.

Do vodní nádrže je možné v případě potřeby přepouštět vodu z výše položených vodních nádrží. V tom spočívá velký význam a efekt celé Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy,“ popisuje význam vodní nádrže generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Proti povodním

Protipovodňovou funkci Nové Mlýny prokázaly při povodních, jako tomu bylo například v letech 2002, 2006 a 2010. Před nástupem povodně v roce 2002 byl k dispozici volný objem k zachycení vody o celkovém objemu 35,5 mil. m3. Kulminační přítok do nádrží byl asi 400 m3/s a retenčním objemem vodního díla byl snížen na 312 m3/s.

Ještě větší účinek prokázaly novomlýnské nádrže při povodni v březnu-dubnu 2006. Před nástupem povodně byl k dispozici volný objem k zachycení vody o celkovém objemu 42,3 mil m3. Kulminační přítok do nádrží byl asi 740 m3/s a vodním dílem byl snížen na 657 m3/s.

Manipulace na vodním díle významně přispěly k povodňové ochraně na slovenském území při soutoku Moravy a Dunaje. Také významně přispěly k ochraně pro Evropu velmi důležitých rozvodů plynu v Baumgartenu an der March.

K převedení povodní pod nádržemi byl vybudován důmyslný systém hlavního koryta řeky doplněný dělením povodňových průtoků do pravobřežní inundace z důvodu protipovodňové ochrany města Břeclav a dále odlehčením kulminačních průtoků do suchého levobřežního poldru Přítluky.

Vedle ochrany města Břeclav systém umožnil vybudovat koryto na nižší průtoky, nezahloubovat koryto a neodvodňovat údolní nivu. Naopak díky nadlepšování minimálních průtoků je zabezpečen z nádrže vyšší průtok ve prospěch celé údolní nivy pod nádrží.

Proti suchu

Významnou roli sehrává vodní nádrž Nové Mlýny i v období extrémního sucha. Několik let po sobě trvající extrémní sucho se v průběhu letních měsíců podepsalo i na hladině vody ve vodní nádrži Nové Mlýny.

„Například v loňském roce na konci léta klesla hladina cca 170 cm pod maximální úroveň zásobního prostoru a naplněnost byla 52 %. Novomlýnské nádrže významně pomohly v loňském suchém roce nadlepšení průtoků v Dyji a zabezpečily dodávky vody do závlahových soustav. 

V průběhu toho nejsuššího období loňského roku od června do srpna dotovaly řeku Dyji téměř 30 mil. m3 vody. To je obrovské množství vody, bez kterého by Dyje nebyla schopná naředit odpadní vody, které jsou do ní z čistíren odpadních vod vypouštěny. Dyje by měla tak slabý průtok, že by nebyla schopná plnit hygienickou, biologickou ani ekologickou funkci,“ vysvětluje Gargulák.

V březnu 2017 Povodí Moravy, s. p. poprvé po 19 letech pustil z VD Nové Mlýny vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku, aby doplnil vodu ve vyschlých drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok, kterou sužovalo dlouhodobé sucho.

Toto opatření významně posílilo vodní režim v oblasti a omezilo negativní vliv sucha. Využití velkých zásob vody v období sucha pro nadlepšení situace pod nádrží dokazuje další obrovský význam Nových Mlýnů při zmírňování dopadů klimatické změny na krajinu jižní Moravy.

Správa a údržba

Správa tak významné a - z hlediska hospodaření s vodou – důležité vodní nádrže vyžaduje nepřetržitý dozor a kontrolu ze strany Povodí Moravy, s. p. „Některé části technologií v průběhu času zastarávají, proto je průběžně opravujeme a modernizujeme. Stejně tak probíhají průběžně i opravy stavebních částí.

U technologií jde především o čerpadla odvodňovacích čerpacích stanic, zařízení přelivných objektů jednotlivých nádrží včetně jejich ovládání a malou vodní elektrárnu. Poslední uskutečněná a dokončená oprava spočívala v obnově spodní výpusti na dolní nádrži. V současnosti probíhá oprava technologie odvodňovací čerpací stanice Brod nad Dyjí,“ vyjmenovává Gargulák.

Opravy a modernizace menšího charakteru probíhají u tak velké a významné vodní nádrže prakticky neustále. Jedná se převážně o čištění odvodňovacích příkopů, výměny oplocení, bran, opravy opevnění, měřících zařízení atp. V letech 2014 -2018 Povodí Moravy, s. p. na vodním díle Nové Mlýny a souvisejících vodohospodářských objektech provedl investice a opravy ve výši 27 mil. Kč.

Budoucnost

Hlavní změnou, kterou chtějí vodohospodáři společně se zástupci ochrany přírody a krajiny na střední vodní nádrži Nové Mlýny realizovat, je komplex opatření k posílení ekologické funkce nádrže za současného navýšení vodní hladiny, které má pro jižní Moravu zajistit společně se zásobním prostorem dolní nádrže 9 mil. m3 vody navíc.

Tato voda by mohla být využívána nejen v oblasti zemědělství, ale také pro nadlepšování minimálního zůstatkového průtoku v řece Dyji pod vodní nádrží, ekologické odběry pro Zámeckou Dyji, Trníček, Mlýnský náhon i Kančí oboru a k tzv. povodňování lužních lesů pod vodní nádrží, kdy do této oblasti dostaneme větší množství vody, které se doplňuje chybějící zásoby podzemních vod.

Jedná se o opatření, které významně napomáhá krajině vyrovnávat se s důsledky dlouhotrvajícího sucha a umožní i v době nízkých přítoků do soustavy udržet díky akumulované vodě v dolní nádrži podmínky pro chráněné zájmy v Přírodní rezervaci střední nádrže.

Samotné zvýšení zásobního objemu nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy, jedná se o návrat hladiny ke kolaudovanému stavu. V případě povodní hladina stoupá nad tuto zamýšlenou úroveň již nyní. „Před navyšováním hladiny chceme v první řadě zlepšit podmínky pro ptactvo a další živočichy žijící na střední nádrži.

V tomto ohledu připravujeme studii, která navrhne opatření, jejichž cílem bude např. zdvojnásobit plochu pro hnízdění chráněného rybáka obecného,“ dodává generální ředitel. Na střední nádrži tak budou zvětšené a navýšené ostrovy, na vybraných vhodných lokalitách dojde k instalaci plovoucích ostrůvků a další podobná opatření, která zlepší životní podmínky pro faunu na střední nádrži, včetně úprav vybraných litorálních břehových oblastí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP