1/2021

Nová aplikace pomůže městům a obcím s přípravou na změny klimatu

| autor: Technologická agentura ČR0

Nová aplikace pomůže městům a obcím s přípravou na změny klimatu

Inovativní aplikace představuje jednotlivá přírodě blízká řešení a přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska zmírňování dopadů změny klimatu. Pro vybrané příklady opatření pak autoři projektu zpracovali ekonomickou analýzu nákladů a přínosů. 

Čeští výzkumníci vyvinuli softwarový nástroj, který pomůže městům a obcím rozhodnout se pro vhodná, k přírodě šetrná opatření přispívající ke zvýšení odolnosti zastavěných oblastí vůči dopadům změny klimatu. 

Aplikaci zpracoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Ojedinělý projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou ve výši téměř 2,4 milionu korun ze státních prostředků v rámci Programu OMEGA. 

Do široké škály dalších přínosů nové aplikace patří například zlepšení odtoku srážkové vody, kvality vody a ovzduší, zlepšení mikroklimatu, zvýšení biodiverzity, snížení hlučnosti či regulace eroze půdy. 

Mezi navrhovaná opatření jsou zahrnuty třeba parky, stromy ve městě, zelené střechy a stěny i prvky modré infrastruktury jako jsou jezírka nebo poldry. 

Příklady hodnocených opatření vybrali autoři projektu z celé České republiky. Jejich cílem pak bylo demonstrovat širokou škálu přínosů těchto adaptačních řešení. 

„Vytvořený softwarový nástroj pomůže samosprávě rychleji najít a rozhodnout se pro efektivní řešení následků klimatických změn, ať už je to potřeba zadržování vody v krajině či protihlukových bariér, protipovodňová opatření, nedostatečné zasakování vody při bleskových přívalových srážkách nebo regulace teploty, mikroklimatu a kvality ovzduší,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. 

Nová aplikace je založená na databázi vytvořené během řešení projektu. Přehlednou formou shrnuje účinnost jednotlivých opatření, jejich měřítko, ekonomickou náročnost a další vedlejší přínosy. Bere přitom v potaz hranice, bariéry a příležitosti města a obcí díky provedené analýze. 

„Jedním z cílů Technologické agentury je zvýšit uplatnitelnost výstupů výzkumných pracovišť, vědeckých parků a center na trhu i v životě celé společnosti,“ zdůraznil Petr Konvalinka. 

Využívání inovativní aplikace přinese městům a obcím především ucelený přehled o možných přírodě blízkých adaptačních opatřeních ve městech, která jsou uskutečnitelná jak na individuální, tak na obecní či krajské úrovni. 

Jako podklad pro softwarový nástroj zpracovali autoři 13 případových studií, které kvantitativně hodnotí náklady a užitky konkrétních k přírodě ohleduplných opatření ve městech. Mohou tak přispět k úsporám nákladů obcí, které jsou spojeny s tvorbou studií a analýz zkoumající možná adaptační opatření na změnu klimatu. 

„Cílem softwarového nástroje je zejména zvýšit povědomí a podpořit rozhodování o možných adaptačních řešeních ve městech s využitím přírodě blízkých opatření, tedy přírodních prvků, kterých je ve městech často nedostatek,“ říká Eliška Krkoška Lorencová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. 

„Adaptační opatření je možné vyhledávat na základě výběru parametrů opatření. U vybraných opatření je možné provést kalkulaci biofyzikálních a finančních přínosů,“ dodala. 

Softwarová aplikace je volně dostupná. Jejími předpokládanými uživateli jsou městské samosprávy, zástupci veřejných institucí, vědci, neziskové organizace ale i širší veřejnost. Tedy všichni ti, kteří jsou schopni ji využít pro efektivnější rozhodování v oblasti adaptace na změnu klimatu ve městech. „To pak bude mít příznivý vliv na dlouhodobé udržitelné a strategické plánování ve městech,“ zdůraznila Eliška Krkoška Lorencová. 

Více informací naleznou zájemci na webu www.opatreni-adaptace.cz

Příklady opatření: 

• Budování polderů (tzv. „suchých“ či „polosuchých“ nádrží) 

• Zelené zdi a střechy pokryté vegetací 

• Budování fontán ve městě 

• Infiltrační plochy umožňující zasakování srážkové vody – jsou to např. zasakovací pásy, vsakovací průlehy nebo dešťové zahrady 

• Komunitní zahrady a městské parky 

• Obnova a zřizování postranních ramen – tůně a mokřady 

• Obnova břehových porostů v rámci revitalizace okolí toků 

• Otevřené vodní plochy ve městě 

• Plochy s propustným povrchem - vegetační tvárnice, dlažba se zatravněnými spárami apod. 

• Zachytávání srážkové vody a její využívání 

• Zakládání stromořadí a mnohé další

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace