Reklama

1. 7. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: odbor ekologie MPO

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam pro povolení další látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Kandidátský seznam nyní obsahuje 169 látek (zveřejněno ECHA 20. 6. 2016)

Na Kandidátský seznam (dále KS) byla zařazena látka benzochrysene (benzopyrene) [EC 200—028—5, CAS 50—32—8]. Látka je klasifikována jako karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

KS obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Cílem zveřejňování KS je informovat širokou veřejnost a průmysl, že se jedná o látky, které jsou kandidáty pro případné zařazení do seznamu látek na povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Informace o všech povinnostech a související nástroje jsou dostupné na internetová stránce ECHA.

Další informace:

Kandidátský seznam

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Jak oznámit látky v předmětech

Plán pro zařazování SVHC do roku 2020

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372