2/2023

Komunitní energetika: Sdílet elektřinu můžeme začít od července

| autor: Robert Porubský, Havel&Partners| zdroj: Komunální ekologie0

bill-griepenstroh-wzfAxb38HpE-unsplash
zdroj: unsplash.com

Tak k tomu konečně došlo a koncem roku 2023 byla definitivně schválena širokou veřejnosti netrpělivě očekávaná novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zavádějící do českého právního řádu tzv. komunitní energetiku.

Komunitní energetika je proklamovaný výrazný krok k decentralizaci celé energetiky. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2024, přičemž její stěžejní téma – sdílení elektřiny - má nabýt účinnosti ke dni 1. 7. 2024.

Co novela přinese?

Předně je potřeba si říct, co sdílení elektřiny vlastně znamená. Jedná se o možnost sdílet vyrobenou elektřinu do jiných odběrných míst výrobce a/nebo i jiných osob, a to za komerčních podmínek stanovených stranami takového sdílení (úplatně anebo bezúplatně), chceme-li se bavit o silové elektřině, resp. ceně za komoditu jako takovou.

Sdílet elektřinu bude možné pouze z předávacích míst a do předávacích míst s průběhovým měřením. Novela stanoví, že každý, kdo hodlá využít právo na sdílení elektřiny, má právo na instalaci průběhového měření provozovatelem distribuční soustavy ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání žádosti. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajistí instalaci průběhového měření a bude jej udržovat v případě odběrných míst bez výrobny elektřiny nebo odběrných míst s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW.

Dalším předpokladem pro sdílení elektřiny bude registrace přiřazení předávacích míst do skupiny sdílení u tzv. datového centra, včetně přiřazení způsobu alokace sdílené elektřiny. Registrace přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst budou bezúplatné. Předávací místa ke sdílení bude možné přiřadit pouze do jedné skupiny sdílení bez ohledu na to, zda se jedná o přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení mimo společenství nebo ve společenství. Každý účastník sdílení si tedy bude muset pro každé jedno předávací / odběrné místo vybrat vždy pouze jednu skupinu určenou pro sdílení a nebude tak možné tyto kombinovat.

Výrobce má možnost volby

Sdílení elektřiny je tedy možné si představit jako možnost volby výrobce elektřiny, jakým osobám a za jakých komerčních podmínek bude svoji vyrobenou elektřinu dodávat. Výhodou má být zejména odbourání s tím spojené administrativní zátěže jak na straně dodavatele, tak odběratele. Lze uvažovat např. situaci, kdy bude obec vyrábět elektřinu ve fotovoltaické elektrárně umístěné na dosud nevyužitých pozemcích a tuto zdarma distribuovat (sdílet) mezi své další odběrná místa (školy, úřady atd.).

Při sdílení elektřiny budou mít účastníci sdílení právo využívat distribuční a přenosovou soustavu, za jejíž zajištění budou ale nadále povinni platit regulovanou cenu (tzn. za zajišťování přenosu / distribuce elektřiny).

Energetický regulační úřad zároveň pracuje na koncepci nového tarifního systému a nových distribučních sazeb, který by měl brát v úvahu změny na trhu a měnící se prostředí elektroenergetiky. A to zejména i v souvislosti se sdílením elektřiny a komunitní energetikou, kde se očekává zásadní rozvoj energetických společenství v následujících letech. Nezbývá tedy než doufat, že k tomu skutečně dojde a zvýhodněné distribuční sazby pro sdílenou elektřinu budou dalším výrazným a logickým motivačním nástrojem proč elektřinu vyrábět a sdílet.

Elektřinu bude možné sdílet buď v rámci společenství na to určených, anebo i samostatně s omezeným počtem předávacích / odběrných míst.

Člen společenství bude mít právo sdílet elektřinu společenství nebo ji poskytnou jinému členu společenství. Za sdílení elektřiny bude považován rovněž odběr elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě, tzn. sdílení mimo společenství.

V takovém případě sdílení mimo společenství, a nepůjde-li o předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, může skupina sdílení zahrnovat nejvýše 11 předávacích míst.

Přechodné ustanovení novely energetického zákona pak stanoví, že v období do 30. června 2026 může skupina sdílení mezi předávacími místy ve společenství zahrnovat nejvýše 1 000 předávacích / odběrných míst nebo výroben elektřiny, a to na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.

Typy společenství

pro sdílení elektřiny budou dva typy společenství: energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Zápis společenství bude probíhat do registru vedeného Energetickým regulačním úřadem. Rozdíly mezi nimi jsou zejména v náležitostech a předpokladech pro členství, možnosti výkonu hlasovacích práv, možnosti rozdělování zisku, uzemním omezení výkonu činnosti a množstevním omezení ohledně počtu předávacích / odběrných míst v rámci skupin sdílení elektřiny.

Co se týče zákonem požadované formy společenství, půjde o právnickou osobu ve formě spolku, družstva nebo jiné korporace, splňující další zákonem stanovené podmínky. Důvodová zpráva k zákonu pak mluví například o společnosti s ručením omezeným, což bude zřejmě jedna z nejužívanějších forem. Předmětem činnosti společenství bude výroba elektřiny, sdílení elektřiny, dodávka elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů. U obou typů společenství bude podmínkou, aby bylo možné ukončit členství jednostranným právním jednáním vůči společenství (např. výpovědí), a to kdykoliv a bezplatně.

Podstatný rozdíl pak nastává u okruhu možných členů obou společenství:

  • u energetického společenství to budou fyzické osoby, malé podniky, územní samosprávné celky nebo dobrovolné svazky obcí nebo jiné příspěvkové organizace územních samosprávných celků; bez územního omezení.
  • U společenství pro obnovitelné zdroje to budou navíc střední podniky, což jistě ocení hlavně subjekty z komerční sféry. Na rozdíl od energetického společenství však bude omezeno hlasovací právo, které bude v případě společenství po obnovitelné zdroje naležet pouze členům, kteří se nacházejí v blízkosti energetických zařízení (tudíž výroben elektřiny) provozovaných společenstvím. Území, na kterém má společenství pro obnovitelné zdroje vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie a které je právně významné pro určení postavení člena v blízkosti energetických zařízení, pak může zahrnovat souvislé území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy. Mimo toto vymezené území má pak společenství pro obnovitelné zdroje právo vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů pouze ve výrobnách elektřiny, jejichž celkový instalovaný výkon nepřesahuje jednu třetinu celkového instalovaného výkonu všech jím provozovaných výroben elektřiny.

Zásadní omezení (zejména pro komerční sféru a využitelnost) nastává u výkonu hlasovacího práva a možnosti rozdělování zisku a výplaty dividend. Člen společenství s hlasovacími právy bude oprávněn vykonávat hlasovací právo s max. 10 % všech hlasů ve společenství. Zákon dále připouští pouze rozdělení nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů, a to pouze mezi své členy, má-li společenství formu družstva nebo jiné obdobné obchodní korporace. U formy spolku nebo jiné obdobné korporace, která není obchodní korporací, bude rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů zakázáno úplně.

V případě, že vás téma komunitní energetiky a sdílení elektřiny zajímá, resp. o ní uvažujete, neváhejte se na nás obrátit. Náš specializovaný tým právníků Havel&Partners, zaměřující se na oblast energetiky a obnovitelných zdrojů energie, pod vedením Jana Kovala a Roberta Porubského, vám rád nabídne a představí svoje komplexní právní služby.

Velice rádi s Vámi danou problematiku projdeme detailně, zodpovíme na veškeré případné dotazy a pomůžeme vám s celým procesem správného a včasného nastavení systému sdílení elektřiny. Od založení energetického společenství, registrace na všech potřebných místech, vytvoření potřebných zakladatelských a jiných dokumentů pro fungování energetického společenství až po správné nastavení vztahů mezi členy v rámci společenství tak, aby co nejvíce vyhovovalo vašim potřebám.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP