Reklama

20. 9. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Evropská komise projednává REACH

Ve dnech 20. a 21. září zasedne výbor Evropské komise, aby projednal sedm bodů týkajících se nařízení REACH.

1) Návrh nařízení Komise (ES), kterým se mění příloha XVII nařízení REACH (ES) 1907/2006, pokud jde o DekaBDE

DekaBDE se běžně používá jako přísada zpomalující hoření a využívá se v mnoha různých odvětvích, zejména v plastových a textilních výrobcích, lepidlech, těsnících materiálech, nátěrech a inkoustech. DekaBDE byl zařazen na Kandidátský seznam jako látka PBT/vPvB.

V položce 66 přílohy XVII nařízení REACH se dekaBDE nesmí vyrábět ani uvádět na trh jako samostatná látka. Nesmí se používat při výrobě ani uvádět na trh jako složky jiné látky, ve směsi nebo v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Výše uvedená omezení se nevztahují na látku, složku jiné látky nebo směsi, jež jsou určeny k použití nebo jsou používány při výrobě letadel a při výrobě náhradních dílů pro letadla (po dobu 10 let od vstupu novely nařízení v platnost), při výrobě náhradních dílů pro motorová vozidla, zemědělská a lesnická vozidla a strojní zařízení za předpokladu, že jde o motorová vozidla a strojní zařízení vyrobená před 1. červencem 2018.

Omezení se nevztahuje na elektrická a elektronická zařízení v působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, protože uvádění takovýchto zařízení obsahujících polybromované difenylethery (PBDE) v koncentracích nad 0,1 % hmotnostních na trh již upravuje uvedená směrnice.

2) Návrh rozhodnutí Komise o tom, že hexamethylen diakrylát (hexan - 1,6- diol diakrylát) (HDDA) se neidentifikuje jako látka vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH.

ECHA posoudila návrh na identifikaci HDDA jako látky vzbuzující mimořádné obavy na základě senzibilizujících účinků vedoucích k vážnému poškození zdraví. Výbor členských států při ECHA v lednu 2016 předložil Komisi stanovisko, ve kterém doporučuje HDDA identifikovat jako látku vzbuzující mimořádné obavy.

Komise tento návrh posoudila a rozhodla, že míra poškození zdraví v důsledku senzibilizujících účinků nesplňuje požadavky na navrhovanou identifikaci HDDA. Komise proto rozhodla, že hexamethylen diakrylát ( HDDA ) ( hexan - 1,6- diol diakrylát ) ( ES 235-921-9 ; CAS 13048-33-4 ) není identifikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy podle čl 57 písm. f) nařízení REACH.

3) Návrh rozhodnutí Komise o identifikaci bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), butylbenzylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP), jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Rady (ES) č 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady.

Látky DEHP, DBP, BBP a DIBP jsou uvedeny na Kandidátském seznamu podle čl. 59 odst. 1 nařízení REACH jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1B.Tyto látky jsou rovněž uvedeny v příloze XIV nařízení REACH. U těchto čtyř látek bylo prokázáno, že jsou endokrinními disruptory.

Tímto rozhodnutím Komise, které je určeno agentuře ECHA, se látky DEHP, DBP, BBP a DIBP identifikují jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími endokrinní poruchy a jejich zařazení do Kandidátského seznamu je také z důvodu předpokládaných vážných účinků na lidské zdraví v důsledku narušení endokrinní činnosti.

4) Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, které se týká přezkoumání návrhů zkoušek toxicity pro reprodukci, které ECHA postoupila Komisi v souladu s čl. 51 odst. 7 nařízení REACH.

V souladu s čl. 40 nařízení REACH agentura ECHA provedla přezkum návrhů zkoušek a připravila návrh rozhodnutí, které byly zaslány žadatelům o registraci k připomínkování. Bylo požadováno provést buď dvougenerační zkoušku toxicity pro reprodukci nebo rozšířenou jednogenerační zkoušku toxicity ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372