1/2024

ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

| autor: MPO/ECHA0

ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

Chemické látky (dále látka/látky) uvedené v Průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP) na léta 2018 – 2020 budou hodnoceny procesemhodnocení látky podle nařízení REACH (čl. 44 – 48) příslušnými úřady členských států.

CoRAP obsahuje 17 nově zařazených látek a 91 látek již publikovaných v předchozím CoRAP dne 21. 03. 2017. 

Látky jsou přiděleny k hodnocení 20 členským státům. V roce 2018 se bude 8 členskými státy hodnotit 21 látek.

V létech 2019 – 2020 se předpokládá hodnocení 42 a 45 látek. Je však možné, že v roce 2019 při další aktualizaci CoRAP může dojít ke změnám. 

Látky přidělené pro hodnocení UK v létech 2019 – 2020 byly přerozděleny (brexit) mezi ostatní členské státy.

Do CoRAP jsou zařazovány látky, u kterých je podezření, že jejich výroba a/nebo použití by mohlo představovat riziko pro lidské zdraví nebo ŽP, tj. látky s vlastnostmi PBT, CMR, nebo endokrinní disruptory v kombinaci se širokým spotřebitelským použitím.

V CoRAP jsou u každé hodnocené látky uvedeny kontaktní informace na příslušné úřady členských států, aby se usnadnila spolupráce registrantů s příslušným hodnotícím členským státem.

Určený členský stát má na hodnocení látky 12 měsíců ode dne zveřejnění CoRAP (20. 03. 2018).

Tam, kde je to nutné, připraví hodnotící členský stát návrh rozhodnutí požadavkem na další důležité informace k vysvětlení rizik, tzn., že jsou od registrantů požadovány další důležité informace směřující k vyjasnění rizik.

Rozhodnutí je přijímáno proceduroupodle čl. 50 – 52nařízení REACH.

Návrhy jakýchkoliv rozhodnutí týkajících se látek zařazených k hodnocení v roce 2018 musí být předloženy ECHA do 20. 3. 2019. ECHA bezodkladně předá jakýkoliv návrh rozhodnutí registrantům k připomínkám. 

Návrhy rozhodnutí mohou být také revidovány příslušnými úřady jiných členských států a také ECHA. Jestliže jsou navrženy změny v návrzích rozhodnutí, pak tyto návrhy projednává Výbor členských států (MSC). 

V případě, že MSC jednomyslně odsouhlasí návrh rozhodnutí, vydá ECHA konečné rozhodnutí. Jinak přijímá rozhodnutí Evropská komise.

ECHA vybízí členské státy a registranty vést aktivní dialog, aby se vyjasnily jakékoliv obavy vztahující se k příslušné látce a to zejména v případě látek zařazených k hodnocení na rok 2018.

Registranti se naléhavě žádají o aktualizaci svých registračních dokumentací, zejména částí použití a expozičních scénářů.

Další informace:

ECHA Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency

SEv hodnocení látky/substance evaluation

eMSCA příslušný orgán hodnotícího členského státu/Evaluating Member State competent authority

CoRAP Průběžný akční plán Společenství/Community rolling action plan

MSC Výbor členských států/Member State Committee

PBT persistent, bioaccumulative and toxic/persistentní, bioakumulativní, toxické

CMR carcinogenic, mutagenic, reprotoxic/ karcinogenní, mutagenní toxický pro reprodukci

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA