Reklama

15. 2. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Jana Kozmíková, MPO

Co nového na Kandidátském seznamu?

Na konferenci Chemická legislativa 2017 mimo jiné zazněla zajímavá přednáška shrnující činnost Výboru členských států (MSC). Jaké látky byly v uplynulém roce zařazeny do Kandidátského seznamu a které odsouhlaseny nebyly? A jaké látky jsou doporučeny k zařazení do přílohy XIV nařízení REACH?

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) je zodpovědná za implementaci a uplatňování zásadních právních předpisů EU o chemických látkách, které mají sloužit ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, inovací a konkurenceschopnosti. Nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) je stěžejním právním předpisem v oblasti regulace chemických látek (dále látka).

Jedním z organizačních článků ECHA je Výbor členských států (MSC - Member State Committee), který se podílí na postupech ve smyslu nařízení REACH a do něhož každý členský stát jmenuje jednoho člena a případně jeho alternáta. Českou republiku v MSC zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož zástupci se jednání pravidelně zúčastňují. Dosud se v Helsinkách každý rok konalo pravidelně šest jednání MSC.

%pst%

Úkoly MSC:

 • vyjadřovat se k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), které mají být zařazeny na Kandidátský seznam látek (KS), pro případné zařazení do přílohy XIV nařízení REACH
 • dávat stanovisko k doporučení prioritních látek, které mají být zahrnuty do přílohy XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)
 • dávat stanovisko ECHA k vypracování návrhu Akčního plánu Společenství (CoRAP – Community Rolling Action Plan) pro hodnocení látek
 • dávat stanovisko, zda přidat látku do CoRAP, která může být oznámena libovolným členským státem
 • vyjadřovat souhlas v případech, kde dva nebo více členských států chtějí hodnotit stejnou látku
 • vyjadřovat se k návrhům rozhodnutí ECHA z kontroly registračních dokumentací, když členské státy navrhnou změnu
 • vyjadřovat se k návrhům dalších zkoušek, které předkládá registrant v registrační dokumentací, když členské státy navrhnou změnu.

Kandidátský seznam

Do KS jsou zařazovány látky vzbuzující velmi velké obavy, tj. látky splňující požadavky čl. 57 nařízení REACH, které jsou:

 • klasifikovány v třídě nebezpečnosti karcinogenita kat. 1A nebo 1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
 • klasifikovány v třídě nebezpečnosti mutagenita v zárodečných buňkách kat. 1A nebo 1B podle nařízení CLP
 • klasifikovány v třídě nebezpečnosti toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B podle nařízení CLP
 • látky perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) podle kritérií přílohy XIII nařízení REACH
 • látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH
 • látky, pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v písmenech a) až e), a které jsou identifikovány v jednotlivých případech postupem podle článku 59 tohoto nařízení (například látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti nebo s PBT a vPvB vlastnostmi).

V roce 2016 byla do KS zařazena pouze látka benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene).

Na jednání MSC v červnu 2016 nebyly do KS odsouhlaseny k zařazení tyto látky:

 • dicyclohexyl phthalate (DCHP) (EC 201-545-9) – látka byla navržena podle čl. 57c) jako toxická pro reprodukci a podle čl. 57f) jako endokrinní disruptor (ED) pro životní prostředí (ŽP). Návrh identifikovat látku jako ED pro ŽP byl stažen - proti zařazení hlasovalo 5 zemí (ČR, Španělsko, Itálie, Německo, Malta). Tyto země nesouhlasily, protože dle jejich názoru látka nevyvolává stejnou úroveň obav jako CMR látky;
 • 3-benzylidene camphor (EC 239-139-9) - látka byla navržena jako ED pro ŽP podle čl. 57f). Velká Británie a ČR hlasovaly proti a v minoritní pozici nesouhlas zdůvodnily tím, že chybí definice ED a látka dle jejich názoru nevyvolává stejné účinky jako CMR látky;
 • 4-methylbenzylidene camphor (EC 253-242-6) - látka byla navržena jako ED pro ŽP podle čl. 57f). Pro nedostatek studií byla stažena z projednávání.

Na jednání MSC v prosinci 2016 nebyly odsouhlaseny k zařazení do KS další dvě látky:

 • 4-tert-butylphenol (PTBP) – látka byla navržena jako ED pro ŽP podle čl. 57f). Proti hlasovaly Velká Británie a ČR a v minoritní pozici nesouhlas zdůvodnily tím, že úroveň obav není dle jejich názoru stejná jako u CMR látek;
 • trimellitic anhydride (TMA) – senzibilizátor dýchacích cest, navržena podle čl. 57f). Proti hlasovaly Itálie, ČR a Malta a v minoritní pozici nesouhlas zdůvodnily tím, že současná data neprokazují splnění článku ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372