Stanovisko SOVAK ČR k regulaci použití biocidních látek ve vodohospodářské oblasti

| autor: Ing. Oldřich Vlasák, SOVAK ČR0

Stanovisko SOVAK ČR k regulaci použití biocidních látek ve vodohospodářské oblasti

Ve vodohospodářské oblasti se požadavky týkají i látek a jejich směsí, které jsou využívány k hygienickému zabezpečení pitné vody, často vyráběné přímo in-situ. Následující stanovisko poskytuje metodické vedení, jak mají vodohospodářské společnosti v případě použití těchto látek postupovat.

V praxi se lze setkat se dvěma možnostmi použití biocidních látek ve vodohospodářské společnosti:

  1. Nákup biocidního přípravku od dodavatele. V tomto případě nevzniká vodohospodářské společnosti jako koncovému uživateli žádná povinnost, vztahující se přímo k Nařízení. ECHA doporučuje provést kontrolu, zda je dodavatel chemické látky na seznamu ECHA. Toto je však pouze doporučení, povinnost provádět kontrolu není v Nařízení zakotvena. Je-li látka dodávaná distributorem, není distributor povinen být v seznamu. Seznam je průběžně aktualizován. Nadále však platí povinnosti vyplývající z § 2 chemického zákona č. 350/2011 Sb. - tedy povinnosti klasifikace, balení, označování a oznamovací povinnost a samozřejmě povinnosti, vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 409/2005 Sb.
  2. Výroba biocidní látky in-situ. Biocidní látky vznikající in-situ je vždy nutné hodnotit v kombinaci, která zahrnuje posouzení účinné látky-prekurzoru a typu přípravku (v našem případě typ přípravku č. 5 – použití pro dezinfekci pitné vody.) Pokud je daná kombinace látek na seznamu kombinací (viz níže), pak je výrobce desinfekčních prostředků vyráběných in-situ povinen podat oznámení Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZ“) prostřednictvím systému CHLaP, přičemž tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 350/2011 Sb. Systém CHLaP ovšem není plně uzpůsoben k zadávání in-situ vyráběných biocidních přípravků s odkazem na prekurzory, takže dle doporučení Ministerstva zdravotnictví mají být biocidy zapisovány pouze jako „účinné složky“ přípravku a v poznámce má být uvedeno, že jde o in-situ výrobu.

Vlastní seznam schválených kombinací zveřejňuje ECHA na této stránce. U biocidních přípravků, které nejsou v seznamu kombinací, a které jsou používány při výrobě pitné vody, je třeba převzít roli účastníka (pokud to neudělá např. dodavatel nebo výrobce zařízení) a podat tzv. prohlášení o zájmu. Do určeného termínu je pak třeba podat žádost o schválení dané kombinace – účinná látka-prekurzor-typ přípravku.

Oxid chloričitý a ostatní látky pro hygienické zabezpečení, vyráběné přímo na místě z nebiocidních prekurzorů (neaktivní látky), jsou v současné době předmětem přezkoumání – jedná se zejména o výrobu aktivního chloru z chloridu sodného elektrolýzou a výrobu ozonu.

Protože jsou in-situ vyráběny z neaktivní látky a nejsou k dispozici na trhu, článek 95 se nepoužívá a přechodná opatření (Nařízení článek 93) se neuplatňují, pokud byla žádost o schválení podána před 1.9.2017, což je případ obou výše uvedených výrobků.

Členské státy tak mohou nadále uplatňovat současnou praxi v použití biocidních výrobků až do dne, jež je definován v článku 89 Nařízení (tj. do 3 let od data schválení poslední účinné látky, které musí být povoleny jako biocidní přípravek). Schválení účinných látek aktivního chloru uvolňovaného z chlornanu sodného nebo z chloru proběhlo v prosinci 2016.

Z pohledu aplikace Nařízení článku 58 a 94 Nařízení se pitná voda považuje za ošetřený předmět a nesmí být uvedena na trh, pokud nejsou schváleny účinné látky obsažené v biocidu, použitém pro ošetření této vody s výjimkami dle výše uvedeného.

Problematika povinností týkající se označování ošetřených výrobků není v tuto chvíli vyjasněna a z toho důvodu stačí informace o dodávce pitné vody běžným a místně obvyklým způsobem (při uzavírání zákaznických smluv, na www stránkách).

Po ukončení povolovacího procesu je další použití desinfekčních prostředků vyrobených přímo na místě legální v případě, že biocidní přípravek je povolen a zároveň bude při jeho výrobě použit minimálně jeden povolený prekurzor. V současnosti je účinná látka aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného schválená.

V případě, že dodavatel prekurzoru je registrovaný u ECHA a výrobce nebo dodavatel zařízení pro in-situ výrobu biocidního přípravku má oznámenou účinnou látku na MZ, nemá vodárenská společnost další povinnosti vyplývající z Nařízení EP a Rady EU č. 528/2012 v platném znění.

Závěrem je nutné upozornit, že problematika in-situ vyráběných biocidních látek není uzavřená, Evropská komise pracuje na zpřesnění požadavků na takto vyráběné látky. Předmětem posouzení tak mají být například i volné radikály, které jsou zodpovědné za desinfekční působení daných biocidních látek.

Setkání pracovní skupiny Evropské komise k projednání této problematiky je naplánováno na leden 2017. Toto stanovisko bude tedy zpřesněno dle vydaných dokumentů Evropské komise.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB