2/2023

Pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů

| zdroj: MPO0

ism-waste-recycling-rYEnKbCj_PI-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo vyjádření k plnění pravidel pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Pro druhotné suroviny a recyklované materiály/ výrobky (dále jen recyklovaný výrobek) platí stejné postupy jako pro výrobky z primárních surovin. Před uvedením na trh musí výrobce určit jeho vhodné použití, neboť zná nejlépe jeho vlastnosti a má informace o původu stavebního a demoličního odpadu. Použití recyklovaných výrobků může mít případná omezení pro použití výrobku s ohledem na jeho vlastnosti. 

Stavební výrobky, na rozdíl od jiných výrobků, jsou určeny pro zabudování do staveb. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence, splní základní požadavky na stavby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Před uvedením stavebního výrobku na trh má výrobce povinnost doložit splnění požadavků platných právních předpisů. Podle určeného použití výrobku má výrobce povinnost doložit ke stavebnímu výrobku:

I) prohlášení o vlastnostech (PoV) a výrobek označit označením CE, pokud se jedná o harmonizovaný stavební výrobek podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.

 nebo

II) prohlášení o shodě (PoS), pokud se jedná o neharmonizovanou regulovanou oblast podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Spolu s příslušným prohlášením musí výrobce poskytnout pokyny (např. pro instalaci/ montáž), bezpečnostní informace, případně pokud je to relevantní i bezpečnostní list podle nařízení REACH.

Ad I)

Předpisy pro harmonizovanou oblast stavebních výrobků: Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen CPR).

V souladu se zamýšleným použitím výrobce zajistí posouzení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku podle odpovídajícího systému (systém POSV 1+, 1, 2+, 3, 4) stanoveného v příloze ZA příslušné harmonizované evropské normy hEN. Kromě systému 4 je požadována součinnost oznámeného subjektu (NB) pro zajištění dokumentů potřebných pro vypracování PoV výrobcem. Oznámený subjekt vystaví osvědčení (systém 1+, 1, 2+) nebo protokol (systém 3), na jehož základě výrobce vydá prohlášení o vlastnostech a připojí označení CE.

V případě, že dojde ke změně výrobku, příp. k nahrazení nebo významné změně harmonizované normy, a pokud již skončilo období souběžné existence těchto harmonizovaných norem, je potřeba provést nové posouzení a vypracovat nové PoV.

Požadavky na obsah prohlášení o vlastnostech jsou uvedeny v příloze III nařízení CPR, aktualizované nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, o vzoru, který se použije při vypracování PoV.

Pokud výrobce chce označit svůj výrobek označením CE i v případě, že pro výrobek harmonizovaná norma neexistuje, může požádat subjekt pro technické posuzování (TAB) o vydání evropského technického posouzení (ETA). Jedná se o dobrovolnou cestu k získání označení CE.

Povinnosti výrobce a oznámeného subjektu pro jednotlivé postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014.

Podrobný postup pro označení výrobku CE naleznete v příručce vydané Evropskou komisí: “Označení stavebních výrobků krok za krokem” - https://www.unmz.cz/files/zku%C5%A1ebnictv%C3%AD/CE-marking_CS_150622%20final.pdf.

Pro více informací se mohou hospodářské subjekty obrátit na kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE, které zajišťuje odbor stavebnictví nebo přímo na příslušné oznámené subjekty (NB) a subjekty pro technické posuzování (TAB).

Přehled českých NB a TAB k CPR naleznete na http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/nv190/no_190.htm.

Ad II)

Předpisy pro neharmonizovanou regulovanou oblast stavebních výrobků: zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud pro výrobek neexistuje harmonizovaná norma a výrobek spadá do oblasti stavebních výrobků, určených v příloze č. 2, NV č. 163/2002 Sb., musí výrobce v souladu s určeným použitím zajistit posouzení shody a na jeho základě vydat prohlášení o shodě.

Požadovaný systém posouzení shody pro příslušnou skupinu výrobků je stanoven v příloze č. 2, NV č. 163/2002 Sb. U systémů podle § 5, § 5a, §6, §7 je vyžadována součinnost subjektu autorizovaného k činnostem při posuzování shody (dále jen autorizovaná osoba), který výrobci vystaví certifikát (systém § 5, § 5a, §6) nebo protokol (systém §7).

Výrobky posuzované podle NV nesmí nést označením CE.

V případě, že pro neharmonizovaný stavební výrobek existuje určená norma, která specifikuje užitné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na stavby, provede se posouzení podle této normy. Pokud neexistuje, provede se posouzení podle stavebního technického osvědčení (STO) zpracovaného autorizovanou osobou.

Přehled autorizovaných osob naleznete na http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/nv163/polozky/ao163.htm

Požadavky na obsah prohlášení o shodě (PoS) jsou uvedeny v § 13, NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Povinnosti výrobce, dovozce, distributora, zplnomocněného zástupce při jednotlivých postupech posuzování jsou stanoveny v NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné a podrobné informace o právních a technických dokumentech v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh lze nalézt na informačním portálu pro stavební výrobky Úřadu pro metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) - https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233/.

Je zde uvedeno “Schéma uvádění stavebních výrobků na trh”, ze kterého jsou patrné postupy a dokumenty, na základě kterých, jsou vypracovány požadované výstupy.


Příklad - Betonová drť ze stavebního a demoličního odpadu

Výrobce betonové drti může uvést na trh výrobek k různým účelům použití. V případě pochybností ohledně vhodného použití se výrobce může obrátit o radu i na některý z příslušných oznámených subjektů nebo autorizovanou osobu, viz odkazy v textu.

Pokud bude výrobek uvádět jako „Kamenivo“ dostává se do harmonizované sféry. Existuje několik harmonizovaných norem, které určují vlastnosti kameniva získaného z recyklátů, např.:

  • ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
  • ČSN EN 12620 +A1 Kamenivo do betonu, nebo
  • ČSN EN 13043+A1 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. 

Pro uvedené případy platí, že musí zajistit posouzení podle systému stanoveného v příloze ZA harmonizované normy a na jeho základě vypracovat prohlášení o vlastnostech a označit výrobek CE.

Pokud bude výrobek deklarovat např. jako „Materiál pro zásypy důlních děl“ bude se jednat o neharmonizovaný stavební výrobek, který uvede na trh podle NV č. 163/2002 Sb., tj. zajistí posouzení shody a vypracuje prohlášení o shodě.


Pro získání informací pro uvádění recyklovaných výrobků pro použití ve stavebnictví na trh doporučujeme navštívit portál Recyklujme stavby - http://www.recyklujmestavby.cz/ na stránkách České agentury pro standardizaci, kde je zveřejněn Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin z průmyslových provozů a komunálních odpadů pro použití ve stavebnictví, zpracovaný v roce 2021 s ohledem na potřebu postupného snižování materiálové náročnosti a přechod k cirkulární ekonomice (oběhovému hospodářství).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP