2/2023

Novela stavebního zákona přinesla i změny v integrované prevenci

| autor: Laura Haiselová, Frank bold0

Novela stavebního zákona přinesla i změny v integrované prevenci

Vztah integrovaného a stavebního povolení

Integrované povolení, které vydává krajský úřad, stanoví podmínky provozu velkého zdroje znečištění. Naproti tomu stavební povolení je povolení potřebné k provedení stavby nebo stavebních úprav. Pro vydání stavebního povolení jsou potřeba také závazná stanoviska dotčených orgánů ochrany jednotlivých složek životního prostředí.

Tato stanoviska může integrované povolení nahrazovat. Pokud je záměrem provozovatele např. provést komplexní obnovu uhelné elektrárny, potřebuje získat jak integrované povolení, tak stavební povolení.

Až do konce roku 2017 zákon o integrované prevenci pevně stanovil, že provozovatel musí nejdříve získat integrované povolení a teprve po jeho právní moci mu může být vydáno stavební povolení. Po 1. lednu 2018 mají provozovatelé možnost vybrat si, zda budou postupovat podle dosavadního režimu (nejdříve získat integrované povolení a potom stavební), nebo mohou využít nového režimu.

Nový, „volnější“ režim

Od začátku letošního roku mají provozovatelé možnost nejprve žádat o stavební povolení a teprve poté získat integrované povolení, případně žádat o obě povolení zároveň. V souvislosti s touto procesní volností byla do zákona o integrované prevenci přidána nová náležitost žádosti o integrované povolení.

Provozovatel nyní musí již při podání žádosti určit, zda žádá o vydání integrovaného povolení před vydáním stavebního povolení, nebo až po jeho vydání.

V souvislosti s novým režimem byl do zákona o integrované prevenci zaveden také institut odložitelné vykonatelnosti. I v případě, že je stavební povolení vydáno ještě před integrovaným povolením, práva a povinnosti z něj vyplývající lze vykonávat až po právní moci integrovaného povolení. To znamená, že, stejně jako dle staré právní úpravy, ani nyní není možné zahájit stavbu bez platného integrovaného povolení.

Integrované povolení nahrazující závazná stanoviska

Integrované povolení slouží jako souhrnný dokument, který v sobě zahrnuje i některá závazná stanoviska orgánů ochrany životního prostředí, například podle zákona o ochraně ovzduší nebo podle vodního zákona. Tato závazná stanoviska jsou podmínkou pro vydání stavebního povolení.

Pokud tedy nastane situace, kdy provozovatel bude jako první žádat o stavební povolení a teprve poté o integrované povolení, bude muset zvlášť obstarat závazná stanoviska dotčených orgánů ochrany přírody, která by jinak byla zajištěna souhrnně v integrovaném povolení. Starší režim se proto jeví jako vhodnější pokud jde o snížení administrativní zátěže.

Posouzení nejlepších dostupných technik již ve fázi EIA

V souvislosti se změnami ve stavebním právu je třeba připomenout také přílohy č. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) mají, v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, obsahovat také „porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry“.

To znamená, že právní úprava klade důraz na posouzení záměru a jeho plánovaných emisí z hlediska nejlepších dostupných technik již ve fázi EIA, která zpravidla předchází integrovanému i stavebnímu povolení. Tento důraz je žádoucí pro zajištění vysokého standardu ochrany životního prostředí, vzhledem k tomu, že procesy stavebního a integrovaného povolování mohou nyní probíhat v libovolném pořadí.

Zdroj:frankbold.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP