Reklama

LEGISLATIVA

Vzhledem k množství změn ministerstvo nepřistoupilo k novele vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů, ale připravilo vyhlášku novou.
Z důvodu naplnění zmocnění zákona o odpadech byl Ministerstvem životního prostředí zveřejněn návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.
Ve Sbírce zákonů ČR vyšly dvě nové odpadové vyhlášky: Vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a o podrobnostech nakládání s odpady.
Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška).
Evropská komise vypsala konzultaci týkající ohledně požadavků na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu, v pohotovostním režimu při připojení na síť a ve vypnutém stavu.
Připomínkové řízení k návrhu změny Obchodních podmínek OTE, a.s.
Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k Návrhu metodiky společného modelu sítě.
Ministr průmyslu a obchodu předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

1

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372