2/2022

Aktuální informace k podávání žádostí o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2021

| zdroj: MPO0

pexels-mark-stebnicki-2253595.jpg
zdroj: pexels

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje aktuální informace oprávněným žadatelům o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2021 z řad průmyslových ohrožených odvětví

Konkrétní pravidla poskytování kompenzací jsou stanovena v nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb., (dále jen „NV 565/2020 Sb.“)

Celková výše prostředků určených na kompenzace nepřímých nákladů za rok 2021 oprávněným žadatelům nepřesáhne částku 776 mil. Kč, která je alokována nařízením vlády (schváleno usnesením vlády č. 527 ze dne 22. června 2022).

MPO bude, stejně jako v roce 2021, žádosti o kompenzace nepřímých nákladů přijímat prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO, a to nejpozději do 30. září 2022.

O okamžiku možnosti podávat žádosti prostřednictvím Portálu AIS MPO budou oprávnění žadatelé informování.

Základní informace:

 • O kompenzaci nepřímých nákladů může požádat pouze fyzická nebo právnická osoba působící v odvětví definovaném v příloze č. 1 NV 565/2020 Sb., která dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 383/2012 Sb., v platném znění splnila povinnost předložit Ministerstvu životního prostředí do 15. března 2022 provozní údaje v rozsahu stanoveném NV 565/2020 Sb.

Podmínky pro žadatele a co bude potřeba doložit?

Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, bude nutné dokládat elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc.

Náležitosti žádosti jsou definované v NV 565/2020 Sb.:

 • K žádosti bude nutné přiložit provozní údaje definované v § 6 odst. 1 písm. c) až e), ověřené akreditovanou osobou, které žadatel poskytl Ministerstvu životního prostředí do 15. března 2022;
 • zprávu o provedeném energetickém auditu, která není starší než 4 roky ke dni podání žádosti, nebo platný certifikát prokazující, že má certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií - ČSN EN ISO 50001;
 • Žadatel dále přiloží další dokumenty v závislosti na tom, jak dokládá splnění podmínek:
  • v případě, že dokládá splnění podmínky podle § 4 odst. 4 písm. b) NV 565/2020 Sb., informaci o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti uvedených v souhrnu energetického auditu, včetně informace o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti splňující požadavky podle § 4 odst. 4 písm. b) NV 565/2020 Sb., nebo obdobnou informaci vyplývající z akčního plánu, pokud žadatel zavedl systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií - ČSN EN ISO 50001,
  • v případě, že dokládá splnění podmínky podle § 4 odst. 5 věty druhé NV 565/2020 Sb. a
 1. není výrobcem elektřiny pro vlastní spotřebu, vyúčtování dodávek elektřiny za rok, za který se kompenzace poskytuje, nebo
 2. je výrobcem elektřiny pro vlastní spotřebu, energetický posudek, ze kterého bude patrno, že pokryl svou spotřebu elektřiny z bezuhlíkových zdrojů za rok, za který se kompenzace poskytuje, alespoň ve výši stanovené v § 4 odst. 5 větě druhé NV 565/2020 Sb.,
 • Žadatel nakonec předloží následující čestná prohlášení:
  • čestné prohlášení, že žadatel nežádal o poskytnutí jiné veřejně podpory ani podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis (nařízení Komise č. 1407/2013/EU v platném znění) související s náklady způsobilými ke kompenzaci; v případě, že o takovou podporu žádal, výčet a úplné informace ohledně této podpory, a
  • čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Komise č. 651/2014/EU v platném znění), kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem; v případě žadatelů, kteří jsou součástí skupiny podniků na úrovni vnitrostátní nebo nadnárodní, je toto prohlášení doplněno o potvrzení nezávislého auditora, že skupina podniků s výjimkou žadatele není podnikem v obtížích.

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení v příloze.

Informační systém AIS MPO

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO: aisportal.mpo.cz.

Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných MPO nebo žádal o kompenzace nepřímých nákladů za kalendářní rok 2020, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikaci je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.

O okamžiku, od kdy bude možné podávat žádosti prostřednictvím informačního systému budou žadatelé informováni v této rubrice.

Vzory čestných prohlášení[docx, 30 kB]

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia