https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/czech-republic/-cz/index.page
Ekolamp
VODKA

Základní informace k problematice RoHS

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013, upravuje v ČR agendu, která se zpravidla označuje jako "RoHS" /aktualizováno 14.5.2019/.

Základní informace k problematice RoHS

ilustrační foto/pxhere

Úvod

Označení „RoHS“ je akronymem složeným z počátečních písmen anglického označení Restriction oHazardous Substances (tj. omezování nebezpečných látek). RoHS je dnes široce používaným označením, které se týká elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh.

Agenda RoHS je historicky svázána s aktivitou Evropské komise, která v roce 2000 předložila návrh, který byl nakonec v podobě směrnice č. 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označována jako „RoHS 1“)vyhlášen v roce 2003.

V českém právním řádu byla poprvé agenda RoHS upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých jiných zákonů a jeho prováděcí vyhláškou č. 352/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2006. Oba předpisy transponovaly směrnici RoHS 1.

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezování některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „nařízení vlády“) s účinností od 2. ledna 2013 provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a současně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označovaná jako „RoHS 2“) .

Nařízení vlády upravuje práva a povinnosti výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají.

Cíl nařízení vlády

Cílem nařízení vlády je, aby elektrozařízení, která jsou uváděna na trh, obsahovala s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí některé nebezpečné látky (olovo, rtuť, kadmium šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery) v homogenních materiálech pouze v množství, jež je stanoveno jako maximálně přípustné.

Nařízení vlády se vztahuje na všechna elektrozařízení, která náleží do celkem 11 kategorií (produktových skupin):

 1. velké spotřebiče pro domácnost,
 2. malé spotřebiče pro domácnost,
 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení,
 4. spotřební elektronika,
 5. osvětlovací zařízení,
 6. elektrické a elektronické nástroje,
 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
 8. zdravotnické prostředky,
 9. monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
 10. výdejní automaty a
 11. jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.

Nařízení vlády současně stanoví výčet výrobků/typů zařízení, která nespadají do jeho rozsahu působnosti, a dále obsahuje řadu výjimek pro konkrétní použití nebezpečných látek, včetně přechodných ustanovení upravujících dobu, po kterou tyto výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek platí.

Za elektrická a elektronická zařízení se pro účely nařízení vlády pokládají všechna, která k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí vyžadují elektrickou energii nebo elektromagnetické pole a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, která jsou určena pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1500 V.

Výrobci, dovozci, popř. zplnomocnění zástupci výrobců mají povinnost prokázat shodu elektrozařízeníkterá má tři prvky (technická dokumentace, EU prohlášení o shodě a označení CE).

Časová působnost nařízení vlády

Aktuálně je nejdůležitějším mezníkem 22. červenec 2019. Od tohoto dne dojde k:

 1. rozšíření rozsahu působnosti na všechna „ostatní EEZ“ - jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z výše uvedených produktových kategorií (1 – 10);
 2. elektrozařízení, na která se dosud vztahovala výjimka na základě přechodného ustanovení v zákoně č. 169/2013 Sb. (novela zákona o odpadech), a to s výjimkou těch, která jsou nařízením vlády č. 481/2012 Sb. v platném znění explicitně vyloučena;
 3. rozšíření počtu omezovaných látek o DEHP, BBP, DBP a DIBP u všech kategorií elektrozařízení s výjimkou zdravotnických prostředků (včetně zdravotnických prostředků in vitro), monitorovacích a řídicích přístrojů (včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů), a to na základě novely nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
  Podrobné informace najdete upozornění.

Ode dne 12. června 2019 dojde na základě novely nařízení vlády č. 101/2018 Sb. k:

 1. odstranění bariéry pro sekundární trh, prodej elektrozařízení jako použitých výrobků, které byly na trh uvedeny před 22. 7. 2019 a mají nadlimitní obsah nebezpečných látek, nebude po 22. 7. 2019 zakázán;
 2. úpravě podmínek pro opětovné používání náhradních dílů pro opravy, opětovné použití, modernizací funkcí nebo zvýšení kapacity u elektrozařízení náležejících do všech produktových skupin. U vymezených náhradních dílů se nebude uplatňovat požadavek na striktní podlimitní obsah některých nebezpečných látek;
 3. zařazení píšťalových varhan mezi výrobky, na které se rozsah působnosti nařízení vlády nevztahuje;
 4. úpravě definice pojmu nesilniční pojízdný stroj určený výlučně k profesionálnímu použití.

Ode dne 22. července 2021 dojde na základě novely nařízení vlády č. 391/2016 Sb. k:

rozšíření počtu omezovaných látek o DEHP, BBP, DBP a DIBP u zdravotnických prostředků (včetně zdravotnických prostředků in vitro), monitorovacích a řídicích přístrojů (včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů), a to na základě novely nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Kontrolní činnost

Kontrolou plnění povinností všech hospodářských subjektů ke všem kategoriím elektrozařízení je pověřena Česká obchodní inspekce s výjimkou kategorie zdravotnické prostředky, u kterých kontrolní činnost provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Dosavadní novely nařízení vlády

 • v r. 2016
  5. prosince 2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 391/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Více informací o novele najdete ve zprávě 2016.
 • v r. 2018
  12. června 2018 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 101/2018 Sb. Více informací o novele najdete ve zprávě 2018.

Výjimky ze zákazu používání někt. nebezpečných látek

Evropská komise kontinuálně provádí proces přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku, který se zahajuje na žádost výrobců. Komise posuzuje žádosti o výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek (tj. olova rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyleteherů (PBDE)). Komise hodnotí celkové dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů, zabývá se dostupností náhrad a hodnocením sociálních a hospodářských dopadů náhrad.

Výjimky, které Evropská komise přijímá delegovanými akty ve formě směrnic Komise v přenesené pravomoci, jsou všechny od 31. 12. 2016 transponovány do příloh č. 2 a 3 nařízení vlády.

Níže (v příloze) uvádíme přehled všech platných delegovaných směrnic, které jsou do nařízení vlády transponovány.

Manuál

MPO k usnadnění orientace v problematice RoHS vydalo Manuál. Ten je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům) jako úvod do problematiky, má usnadnit jejich orientaci v nařízení vlády a poskytnout jim přehled povinností, které z tohoto předpisu vyplývají.

Přílohy ke stažení


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Město Vsetín si vyžádá veškeré informace a poté se rozhodne, zda podpoří projekt nového ZEVO či nikoliv

Město Vsetín si vyžádá veškeré informace a poté se rozhodne, zda podpoří projekt nového ZEVO či nikoliv

Vedení vsetínské radnice odešle v nejbližší době dopis investorovi, který plánuje postavit ve městě zařízení na energetické využití odpadu. 

Dřevní štěpka místo nafty? Po Praze jezdila auta na biopalivo druhé generace

Dřevní štěpka místo nafty? Po Praze jezdila auta na biopalivo druhé generace

Společnost Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) představila biopalivo druhé generace z odpadní biomasy a provedla testovací jízdy vozidel poháněných biopalivem vyrobeným z dřevní štěpky.

Kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji řeší i česko-polský projekt

Kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji řeší i česko-polský projekt

Měření emisí, kontroly lokálních topenišť pomocí dronů, výměny starých kotlů. To byla hlavní témata konference česko – polského projektu i-AIR REGION.