Káčko
DTE2019
VODKA

Recyklace a využití stavebních a demoličních odpadů jako druhotných surovin

Tak zněl podtitulek letošní konference Recycling 2019 v brněnském Santonu. Letos konferenci navštívilo rekordní množství účastníků.

Recyklace a využití stavebních a demoličních odpadů jako druhotných surovin

www.prumyslovaekologie.cz

Po slavnostním zahájení shrnul stav recyklační průmyslu stavebních a demoličních odpadů (SDO) předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů ARSM Miroslav Škopán. Ve své přednášce připomněl, že produkce SDO i jejich recyklace je úzce spjata s produkcí stavební výroby. Ta roste, tedy i produkce SDO roste.

Z legislativního hlediska se podařilo téměř dokončit veškeré činnosti související s vydáním vyhlášky, která stanoví kritéria, při jejichž splnění je „znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi, odpadem“. Předpokládá se, že vyhláška bude platná v první polovině roku 20219.

Bohužel stále zůstává v recyklačních centrech velké množství recyklovaných materiálů, které jsou obtížně uplatnitelné. Jedná se většinou o recykláty z cihelného zdiva a jejich směsí.

Způsob využívání recyklátů z SDO je ale stále neutěšený. Dominantní způsob trvale představuje využívání formou zásypů různých inženýrských sítí apod. Prostě stále převažuje down-cycling místo right-cyclingu. Přitom bylo v uplynulém roce opětovně několikrát prokázáno, že kvalitně zrecyklované stavební a demoliční odpady mohou zcela bez problémů soužit k výrobě řady prefabrikovaných stavebních dílců a stavebních směsí srovnatelné kvality, jaká je dosahována u produktů vyrobených z přírodních nerostných surovin. Podmínkou pro tento způsob využívání je však recyklace na vysoké technické úrovni. K tomu je nevyhnutelné zabezpečit, aby vstupní produkt recyklace byl kvalitní.

Další z nezbytných podmínek pro dosažení tohoto stavu lze považovat i vydání obecně závazného předpisu, k postupu demoličních prací, při kterých SDO vznikají. Jako východisko zde mohou posloužit např. „Pokyny EU k odpadovým auditům před demoličními a renovačními pracemi v budovách.“

Další slabinu lze pozorovat také v tom, že nebylo dosud dosaženo výraznějšího posunu v naplnění některých cílů Nařízení vlády 352/2014 Sb. O Plánu odpadového hospodářství pro období 2015 až 2024. Jedním z velmi důležitých, ale zcela nenaplněných cílů je opatření uvedené v kapitole 1.3.1.4 Závazné části: „Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné“. Přitom se jedná o standardní podmínky pro investory v řadě evropských zemí, kde je dle regionů povinností využívat ve stavbách cca 10 až 40 % recyklovaných materiálů.

Jako pozitivum označil ve své přednášce Miroslav Škopán, že statistiky za rok 2017 ukazují, že se podařilo udržet několikaletou vzestupnou tendenci nárůstu objem inertních přírodních minerálních materiálů užívaných ve stavebnictví.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření na aplikace v obalech a využívání plastů po skončení jejich životnosti z tohoto segmentu.

Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů

Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů

Ve statistikách plastů, které jsou uváděny na trh, jsou velké diference. Ve statistikách recyklace, využití materiálového a rovněž energetického. Jak to doopravdy v posledních letech vypadá.

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

Společně s návrhy Zákonů o odpadech a obalech vešel do mezirezortního řízení i návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností.