Káčko
DTE2019
VODKA

Střílet kachny v mokřadech olovem? aneb chemická legislativa v praxi

Zhruba 60 účastníků z řad pracovníků podniků i státní správy se zúčastnilo konference „Chemická legislativa 2019" v pražských Holešovicích, kterou pořadalo ReachSpektrum a nad níž záštitu převzal Svaz chemického průmyslu ČR.

Střílet kachny v mokřadech olovem? aneb chemická legislativa v praxi

Foto: Petr Jarolímek, Průmyslová ekologie

Průběh letošní konference shrnul ředitel ReachSpektra a moderátor konference Jan Holomek: „Mám dojem, že letošní konference byla ještě o trochu lepší než ta loňská. Témata na sebe dobře navazovala a doplňovala se.

Osobně jsem ocenil zvláště přednášku paní Kulhánkové o cirkulární ekonomice. Na její prezentaci bylo dobře patrné, že REACH prostupuje sice vším až ke spotřebiteli. Avšak když se z výrobku stane odpad, informace o jeho obsahu a chemickém složení se již nikde neuvádí a nikdo ji nedostane. To je velký problém pro oběhové hospodářství."

Konferenci zahájil příspěvek Ivana Součka, ředitele Svazu chemického průmyslu ČR. SCHP má nyní 92 individiuálních a 3 kolektivní členy a reprezentuje dle tržeb 80 % a dle počtu zaměstnanců necelých 70 % trhu. „SCHP nyní řeší např. otázku endokrinních disruptorů, otázku klasifikace titanové běloby nebo odpovědného podnikání v chemii.

V kontextu cirkulární ekonomiky jsme pro snížení nadbytečného používání plastů (zvláště jednorázových), snížení aplikací plastů a podporuje recyklační technologie. Zabýváme se nyní aktuálně čtyřmi novými zákony a návrhem novely zákona o prevenci závažných havárií," uvedl Ivan Souček.

Taťjana Kolesniková (MŽP ČR) přinesla informace ze zasedání Správní rady ECHA a podrobně referovala o čtyřech zasedáních v r.2018. ECHA v roce 2018 řešila 88319 dokumentací pro 21551 látek.

Paní Kolesniková dále hovořila o rámcové směrnici o odpadech, o centrálním toxikologickém středisku (EU Poison Center), vyhledávači právních předpisů pro chemické látky (EUCLEF) a o persistentních organických znečišťujících látkách (POPs).

Přednáška Jany Kozmíkové (MPO ČR) pojednala o činnosti Výboru členských států ECHA, o kandidátském seznamu, na kterém figuruje k 15.1. 197 látek, o příloze XIV nařízení REACH, která obsahuje látky podléhající povolení (dnes 43 látek), o akčním plánu Společenství CORAP (seznam obsahuje 352 látek) a přezkumu nařízení REACH.

Ten „je efektivní, ale jeho provádění zaostává za předpokládanými politickými cíli. Zde je třeba přijmout příslušná opatření." Přednášející seznámila i se Strategickým plánem ECHA 2019-203 a vizemi ECHA.

Karel Bláha (MŽP ČR) informoval o jednáních REACH Committee - o pravidlech činnosti, postupu projednávání, o zasedáních (průměrná agenda má 30 bodů) a o autorizacích (návrh na změnu Přílohy XIV). Jako příklad restrikce uvedl diskusi nad zákazem používání olova ve střelivu v mokřadech.

O aktivitách SCHP ČR pro letošní rok hovořila Alena Krejčová (SCHP ČR). Nejprve popsala legislativu řešenou v r.2018, pro rok 2019 zmínila vyhodnocování nařízení REACH, „protože mnozí neplní požadavky na registrační dokumentace", spolupráci Cefic a ECHA, nařízení REACH a CLP, endokrinní disruptory, Brexit ad.

Pavlína Kulhánková (MPO ČR) hovořila o cirkulární ekonomice, jež je jedním z cílů EU. Nabídla širší pohled na celou problematiku, která ale samozřejmě souvisí s chemickými látkami, výrobky a odpady. Aktivitou MPO v oběhovém hospodářství je např.soutěž Přeměna odpadů na zdroje.

Oldřich Jarolím (ČIŽP) seznámil posluchače s kontrolou v oblasti chemických látek, kdy zmínil např. projekt V4 na dovoz hraček, ChemTrust (NNO), Fórum 31, podskupinu F31 pro biocidy, kontroly v roce 2018, plánované kontrolní a pilotní projekty a spolupráci s PARCS (celníci).

Simona Zajícová ze Státního ústavu inspekce práce seznámila s kontrolami v oblasti chemie za rok 2018. Bylo provedeno 229 kontrol, z toho 48 % bez nedostatků.

Tomáš Novotný ze společnosti EcoMole zajímavě pohovořil o současné neznámé, tj. o tzv. brexitu a o tom, co přinese z hlediska chemie, resp. chemické legislativy. Všichni registranti registrující ve Spojeném království budou po brexitu přeregistrovat na území EU.

Jan Procházka mluvil o nanomateriálech okolo nás a jejich regulaci pomocí REACH systému. Kromě zajímavých fotografií pořízených za pomoci elektronového mikroskopu hovořil o rozdílném přístupu k nanoproblematice v různých státech, kdy uvedl negativní příklad Francie. Sám přednášející sršel v oblasti nano- velkým optimismem.

DSC_0787.JPG

Michal Roháč (ČBÚ) velmi poutavě seznámil účastníky konference s prekurzory výbušnin, základními principy jejich regulace, jejím vynucováním a výhledy do budoucna. Zmínil i některé příklady teroristických útoků za použití výbušnin.

Markéta Benáková (Czech Aerosol) pojednala v kostce o kosmetické legislativě, její definici, legislativě, povinnostech odpovědné osoby, REACHi vs kosmetika, informační dokumentaci, označování, seznamu přísad, omezení tvrzení o účinku, oznamovací povinnosti (Cosmetic Product Notification Portal - CPNP), trendech a chemofóbii.

Jiří Došek (DEKRA Automobil) hovořil o změnách a novinkách v přepravě nebezpečných věcí dle ADR 2019. ADR je francouzská zkratka pro Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Hana Krejsová z ReachSpektra přinesla aktuální informace o biocidních přípravcích, a to jednak v souvislosti s brexitem, jednak s další legislativou (účinné látky, nařízení REACH - registrace, povolování, chemický zákon, zákon 324/2016 Sb. o biocidech, bezpečnostní listy, nařízení CLP). Zmínila Nařízení (EU) 528/2012 o uvádění a dodávání biocidních látek na trh a seznam na stránkách ECHA, který obsahuje 828 položek.

Jana Trávníčková, rovněž z ReachSpektra, hovořila o RoHS, což je evropská směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ).

O obsahu některých z přednášek budeme podrobněji informovat.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Vnímání plastů německou veřejností je tak špatné, jako ještě nebylo

Vnímání plastů německou veřejností je tak špatné, jako ještě nebylo

Na tiskové konferenci Plastics Europe Deutschland, konané 28.3.2019 ve Frankfurtu, vystoupil předseda asociace Ruediger Baunemann s prezentací o výsledcích posledního průzkumu veřejného mínění o plastech. Tyto průzkumy se provádějí každoročně od roku 1993.

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

Společně s návrhy Zákonů o odpadech a obalech vešel do mezirezortního řízení i návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Keramická unie jednala o vypouštění CO2 do ovzduší, vlivech výrobků na životní prostředí a benchmarkingu

Keramická unie jednala o vypouštění CO2 do ovzduší, vlivech výrobků na životní prostředí a benchmarkingu

Dne 10. dubna 2019 se v sídle Cerame unie (The European Ceramic Indrustry Association) na třídě Belliard 12 v Bruselu uskutečnila konference za přítomnosti členů z mnoha evropských zemí, např. Belgie, Francie, Německa, Rakouska, Dánska a České republiky.