celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Novela vodního zákona prošla 3. čtením

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 4. 2018 projednala ve 3. čtení novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, včetně řady pozměňovacích návrhů.

Novela vodního zákona prošla 3. čtením

ilustrační foto pixabay.com

Novela zákona, která přináší především tyto změny, byla přijata včetně následujících pozměňovacích návrhů.

Označení pozměňovacího návrhu dle souhrnu pozměňovacích návrhů.

A1

§ 8 odst. 1 písm. d) ponechán v původním znění.

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

Vládní návrh novely zákona obsahoval termín využití na místo získání. Změna zachovává zpoplatnění odběru povrchových a podzemních vod za účelem chlazení.

A2

V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: „g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.“

Nové ustanovení, které reaguje na ustanovení § 38 odstavec 3, které stanovuje: „Odvádí - li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.“ 

Podle tohoto pozměňovacího návrhu nebude nutné k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením získat povolení k nakládání s odpadními vodami.

A3
V § 30 odst. 11 větě první se za slovo „vlastníkům“ vkládají slova „nebo nájemcům nebo pachtýřům“.

Rozšíření kompenzace znevýhodnění zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží.

A5

V § 38 odstavec 12 se slova „emisní standardy“ nahrazují slovy „emisní limity stanovené“.

A6

V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova „to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.

Možnost umístit stanové tábory do záplavových území.

A7

V § 89b písm. f) se za slova „jednotné kanalizace“ vkládají slova „podle § 8 odst. 3 písm. g)“.

Zpřesnění definice osvobození od poplatků na vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace chránící stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením. 

Zpoplatněno bude vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor v případě neplnění funkce dle požadavků stávající normy podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (nově připravená norma ČSN 75 6262 Odlehčovací komory není dosud schválena) a také z odlehčovacích komor, které jsou součástí ČOV.

A8

V § 102 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní: „q) hospodařící subjekty provozující zemědělskou prvovýrobu v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží“.

Rozšíření úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu.

B5

V části první čl. II na konci textu bodu 1 se slovo „zákona“ nahrazuje slovem „ustanovení“.

Technická úprava vyvolaná přijetím pozměňovacího návrhu B6.

B6

V části třetí se na konci textu článku IV doplňují slova „a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021“.

Posunutí platnosti § 38 odstavec 8, který zavádí povinnost předložit ČIŽP doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let na termín 1. 1. 2021.

D1

1. V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní: „X. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „včetně školkařských výpěstků“.

Osvobození od placení za odběr povrchové vody pro školkařské výpěstky.

L1

V čl. I bodě 49 v § 89c odst. 1 se za slovo „nepřekračuje“ vkládají slova „za poplatkové období“.

Jedná se o legislativně technickou změnu upřesňující období, ve kterém se počítá limit 100 000 m3 vypouštěných odpadních vod, za které se neplatí poplatek za vypouštěné znečištění.

L2

V čl. I se za bod 61 vkládá nový bod, který zní: „X. V § 115 odst. 2 se za slova „jakož i“ vkládají slova „obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh a“.

Legislativně technická změna, která zavádí jasné zmocnění pro vyhlášku č. 432/2001 Sb. respektive novou vyhlášku, která je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení závazně stanovit náležitosti formulářů, prostřednictvím nichž jsou žadatelé povinni podat své žádosti vodoprávnímu úřadu.

Další pozměňovací návrhy, včetně problematického návrhu o zákazu vývozu odpadních vod na ČOV obsahující nebezpečné látky nebyly přijaty. 

Legislativní proces novely vodního zákona bude pokračovat pojednáním v Senátu Parlamentu České republiky.

 


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Vodárny hledají stále nové možnosti spolupráce

Vodárny hledají stále nové možnosti spolupráce

Vodárenské společnosti východních Čech navázaly na předchozí spolupráci a spolu s primátorem Města Hradce Králové a starostou Náchoda se setkaly, aby diskutovaly o dalších možnostech. 

Divize BASF Personal Care podporuje kvalitní  a udržitelnou výrobu kosmetiky

Divize BASF Personal Care podporuje kvalitní a udržitelnou výrobu kosmetiky

Více než 20 závodů BASF po celém světě splňuje procesní standardy dle Evropské federace pro kosmetické přísady (EFfCI). Certifikace zaručuje kvalitu výrobků a dodržování hygienických norem při výrobních postupech. BASF zařadila do svého portfolia přísad také certifikované deriváty palmového oleje z udržitelné produkce.

Čínští vědci vyvíjejí solární okno fungující také jako tepelný izolátor

Čínští vědci vyvíjejí solární okno fungující také jako tepelný izolátor

Poloprůhledné organické fotovoltaiky (ST-OPVs) přitahují v poslední době pozornost díky potenciálnímu využití pro výrobu elektrické energie v solárních oknech umístěných na budovách a automobilech. Široká možnost výroby různých druhů barev zachovává estetičnost budovy nebo může vést k jejímu zlepšení.