http://www.dhplegal.com/
Dny tepen
VŠCHT

Na peníze z OPŽP by nedosáhl ani Houdini

Ve srovnání s komunálními odpady (viz připravovaný nový zákon o odpadech) jsou ty zdravotnické řešené zcela nedostatečným způsobem. Jsou de facto ve veškerých diskuzích opomíjeny.

Na peníze z OPŽP by nedosáhl ani Houdini

Termoreaktor/archiv redakce

Základní neznalost problému je opravdu problém

Minulý týden jsme se tomuto tématu věnovali a dnes v tom budeme pokračovat. Je zcela nezbytné a samozřejmě přirozené, aby se při podpoře zdravotnictví myslelo na jeho kvalitu. Nic méně k té patří i kvalitní a zdraví nepoškozující řešení zdravotnického odpadu.

Specifický cíl 3.2. Prioritní osy 3 Operačního programu životní prostředí na roky 2014 - 2020 je nástrojem, který má za úkol podpořit zvyšování materiálového a energetického využití odpadů -konkrétně aktivita 3.2.4 pro nakládání s nebezpečnými odpady výstavbou a modernizací zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně těch zdravotnických.

Kritéria tak, jak jsou v současné době nastavená, však přes dobrý úmysl bohužel moc šancí na úspěch žadateli nedávají. V některých bodech autory dokonce usvědčuje z absolutní neznalosti problému energetického využití zdravotnického odpadu a z neznalostí elementárních materiálových toků a jeho množství v průměrně velkém zdravotnickém zařízení.

U většiny typů nebezpečných (a tedy i zdravotnických) odpadů často není možný a správný jiný způsob nakládání než termická likvidace – spálení. I toto spálení vyžaduje oproti energetickému využití běžných komunálních odpadů specifické postupy či technologie, které prakticky vždy termickou likvidaci nebezpečných odpadů prodražují, např. speciální skladovací prostory, dávkovací trasy, uzpůsobené spalovací zařízení a čištění spalin.

Zdravotnický odpad není SKO

V konečném důsledku to má za následek několikanásobně vyšší investiční a provozní náklady spaloven nebezpečného odpadu oproti zařízením zpracovávajícím ostatní typy odpadu. Pro srovnání uveďme v absolutních číslech, že likvidace jedné tuny směsného komunálního odpadu stojí v klasickém ZEVO okolo 1000,- Kč, kdežto likvidace 1 t nebzepečného odpadu ve spalovně k tomu určené stojí okolo 8 000,- Kč. 

I tento rozdíl bohužel vede k tomu, že v ČR je s velmi významnou částí nebezpečných odpadů nakládáno v rozporu s tzv. hierarchií nakládání s odpady a v konečném důsledku i v rozporu s dobrou environmentálně šetrnou praxí. 

Laicky to znamená, že s cca 100 kt nebezpečného odpadu je nakládáno chybně, nebo vůbec nevíme, kde končí (viz výsledky strategických dokumentů pro MŽP vyhotovených v rámci projektu „Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 až 2020“, který byl spolufinancován z Fondu soudržnosti z Prioritní osy 8 - Technická pomoc, zpracované VUT Brno a společnostmi EY Česká republika a EVECO BRNO).

Jinak než termicky to téměř nejde

Specifickou skupinou nebezpečných odpadů jsou odpady ze zdravotní péče, jejichž nebezpečnost vyplývá z biologických rizik – kontaminace patogeny , se kterými prakticky není možné nakládat jinak než termickým způsobem (spálením). Obecný stav všech spaloven zdravotního odpadu je velmi špatný, což je dáno dobou jejich výstavby (začátek 90. let) a obecným přístupem nemocnic, pod které prakticky všechny spalovny nemocničního odpadu přímo spadají. 

Současné spalovny zdravotnického odpadu se tak nacházejí na konci své životnosti nebo již ukončily provoz a řešení jejich obnovy je okrajovou záležitostí, na kterou není kladen velký důraz.

Tento přístup ale bude s velmi vysokou pravděpodobností již v brzké budoucnosti znamenat velký problém, kdy bude, buď legislativně a hlavně hygienicky závadně nakládáno se zdravotnickým odpadem a nebo dojde k velmi významnému zdražení jeho likvidace (nejspíše jeho export ke spálení do zahraničí).

Takže:

Vzhledem ke způsobu a výši financování zdravotnických zařízení v ČR, pod která spalovny odpadů ze zdravotnické péče spadají, je dotační podpora modernizace, rozšiřování a případně budování nových spaloven naprosto nezbytná. Aneb pořídit nové CT je podstatně menší problém než novou spalovnu.

Jenže:

Bohužel kritéria podpory, jak jsou v současnosti nastavená, prakticky neumožňují podporu jakéhokoli projektu rekonstrukce nebo výstavby nového zařízení a to zejména z těchto důvodů:

  • vyřazení projektu v případě překročení měrných nákladů na navýšení kapacity nad 24 000 Kč/t,
  • u většiny projektů nemožnost získat v ostatních kritériích dostatečný počet bodů k překročení limitu 40 bodů pro schválení podpory pro projekt.

Tabulka hodnotících kritérií Prioritní osy 3 specifického cíle 3.2 OPŽP 2014 - 2020

ucekaj1.jpg

faucet-482506_640.jpg

K bodu 1:

Zařízení na termickou likvidaci nemocničních odpadů jsou budována obvykle s roční kapacitou v řádech kilotun. Nejčastěji potom s kapacitami mezi 1 až 2 kt. To je dáno obvyklou produkcí odpadů v obsluhovaném zařízení a dalších zdravotnických zařízeních ve spádovém území. 

Toto území je omezeno logistickými požadavky na svoz zdravotnického odpadu, respektive podmínkami jeho skladování (nutnost chlazení atp.). Obvyklá investiční cena jednotky s výše uvedenou kapacitou dané i legislativou požadovaným minimálním vybavením (např. emisní monitoring) se pohybuje v rozmezí 35 až 55 mil Kč. 

Tato cena znamená, že i kdyby byla celá kapacita uvažována jako „navýšení“, tak měrné náklady jsou 35 000 Kč/t až 27 500 Kč/t. Je nutné dodat, že navýšení kapacity u většiny projektů není uvažováno a existuje pouze požadavek na prosté zachování kapacity. V tomto případě se ukazatel měrných nákladů blíží limitně nekonečnu. 

Je možné chápat tlak evropské unie na zvyšování kapacity zařízení, na druhou stranu by zejména v případě odpadů ze zdravotní péče nemělo překročení tohoto kritéria znamenat vyřazení projektu.

K bodu 2:

V případě rekonstrukce zařízení tento bod není problémem. V okamžiku budování nového zařízení vzhledem k obvyklým průtahům povolovacích procesů a zejména obvyklému stupni projektové dokumentace v okamžiku žádání o dotace lze, když vše půjde dobře, předpokládat přiřazení 1 bodu za územní rozhodnutí.

K bodu 4:

V případě budování nového zařízení, kdy je doplňována zcela chybějící kapacita, se jeví přiřazení nově budovaného zařízení pod „nulové navýšení“ kapacity jako zcela nesmyslné.

K bodu 5:

Na spalovny nebezpečných a tedy i zdravotnických odpadů se nevztahuje stanovení tzv. energetické účinnosti dle formule R1. Legislativa tedy nezná postup, který by u nebezpečného odpadu rozhodl, zda jde o likvidaci nebo energetické využívání. Přímé materiálové využití odpadu ze zdravotní péče je potom prakticky zcela nemožné. 

Pokud nebude dán postup na stanovení, zda se jedná o energetické využívání nebo o pouhou likvidaci i pro nebezpečný odpad, lze považovat tento bod za zcela nesmyslný, respektive znamenající automatické přiřazení 1 bodu všem projektům. 

Při tom se ukazuje, že vzhledem k možnosti získání bodů v ostatních kritériích je toto kritérium zlomové pro získání dotace . Vzhledem k nesmyslnému přidělení bodů u materiálového využití by bylo nejlepší tento bod přímo vynechat.

Kritéria či body z tabulky kritérií, které zde nebyly vypíchnuty jsou snad v pořádku. Nic méně se tématu budeme věnovat i dále a v příštím textu bychom rádi přinesli i návrhy na jistou úpravu tabulky tak, aby tato aktivita byla skutečně podporována a měla smysl.

Značky
Odpady

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Poslední výzva pro výrobce chemických látek

Poslední výzva pro výrobce chemických látek

Od 1. června 2018 budou na trhu EU povoleny pouze látky, které mají platnou registraci nebo jsou osvobozeny od nařízení REACH.

Systém sběru elektroopdadu ve Velké Brinánii - cíle sběru

Systém sběru elektroopdadu ve Velké Brinánii - cíle sběru

V nedávno uveřejněném článku „V ČR se do sběru elektroodpadu s negativní hodnotou nikomu nechce“ jsme zmínili, že ve Velké Británii existuje velmi efektivní systém sběru elektroodpadu. Ostrovní země každý rok nastavuje cíle sběru, které se kombinují s poplatkem za jejich neplnění.

Přímá demokracie neexistuje. Hlas lidu nikdy není hlasem lidu

Přímá demokracie neexistuje. Hlas lidu nikdy není hlasem lidu

Vždy totiž bude hlas lidu hlasem nejšikovnějšího demagoga a manipulátora, který svůj záměr bude umět nejlépe marketingově protlačit.