celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

ZEVO Tour 2017: Valentýna likviduje nebezpečné nemocniční odpady v Hradci Králové

Smysluplné nakládání s nemocničním odpadem je snad jedno jediné - energetické využití

ZEVO Tour 2017: Valentýna likviduje nebezpečné nemocniční odpady v Hradci Králové

prumyslovaekologie.cz

Žádný jiný způsob prostě v dnešní době nepřipadá v úvahu a tak jsme se v rámci ZEVO Tour 2017 rozjeli do nedávno otevřeného moderního zařízení, které zpracovává nebezpečné nemocniční odpady ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Zařízení je schopné zlikvidovat a energeticky využít 2 000 tun nemocničního odpadu ročně. "Je to vlastně zcela nové ZEVO postavené ve staré hale, kde byla původní spalovna," říká zástupce firmy Eveco Brno, Marek Filip a dodává: "Provoz byl zahájen 14. února tohoto roku, proto jsme zařízení pojmenovali Valentýna."

Odpady zařazené do skupiny 18 dle katalogu odpadů, se kterými se zde nakládá, podléhají zvláštnímu režimu. Odpady přicházejí do zařízení z jednotlivých oddělení fakultní nemocnice a dalších zdravotnických zařízení v okolí v uzavřených plastových obalech, které nesmějí být porušeny. 

Zároveň musejí být zpracovány do určité doby, aby bylo omezeno hygienické riziko plynoucí z jejich povahy. Tomu všemu je podřízena technologie a provoz Valentýny, např. specifické je skladování odpadu a jeho dávkování do spalovací komory.

Z násypky je odpad beranovým podavačem vsunut do spalovací komory, kde je spálen. Vzhledem ke složení odpadu není nutné samotný spalovací proces na roštu dotovat spalováním jiného paliva. Pro nájezd zařízení na provozní teplotu dané legislativou jsou používány hořáky na zemní plyn, který je automaticky spalován v případě, kdy ve spalovacím prostoru termoreaktoru není teplota nad 850 °C. 

Průměrná výhřevnost odpadu se pohybuje kolem 14 MJ/kg a je dána vysokým hmotnostním podílem plastů (obaly, kontejnery, krevní obaly, hadičky, atp), textilu a buničiny (např. obvazový materiál). Zbytek odpadu je tvořen sklem - flakony, lahvičky se zbytky roztoků a tekutin a kovy (jehly, nástroje k jednomu použití).

Energie (tj. teplo) spalin je využívána k výrobě páry v žárotrubném parním kotli. Pára je plně spotřebovávána pro provoz nemocnice, především prádelny a autoklávů k desinfekci nástrojů. Produkce páry Valentýnou tak nahrazuje páru, kterou by jinak bylo nutné vyrobit v kotlích na zemní plyn.

Samotnou kapitolou je provozní celek čištění spalin. Technologie odstraňování oxidů dusíku je zastoupena pouze tzv. primárními opatřeními. Konkrétně u Valentýny jde o kompletní řízení spalovacího procesu – množství a teploty spalovacích vzduchů, posun odpadu na roštu. Sekundární opatření na snižování obsahu polutantů ve spalinách pak jsou představovány čtyřmi stupni:

  1. stupeň je představován termickým reaktorem, který zajišťuje promícháním spalin za kontrolované teploty a tím dohoření hořlavých plynných složek spalin – oxidu uhelnatého a uhlovodíků.
  2. stupeň je představován suchou sorpcí, kdy jsou do spalin dávkovány práškové sorbenty (jedlá soda, vápenný hydrát, aktivní uhlí) odstraňující kyselé složky spalin – oxidy síry, kyselinu chlorovodíkovou a fluorovodíkovou, látky typu PCCD/F a těžké kovy. Ročně tak Valentýna spotřebuje 60 tun práškových sorbentů.
  3. stupeň je představován látkovým filtrem, kde dochází od odloučení popílku, zbytků sorbentů a reakčních produktů z třetího stupně.
  4. stupeň je tvořen kapacitním adsorbérem s náplní peletek aktivního uhlí. Zde dochází k odstranění zbytku těžkých kovů a zbývající části látek typu PCCD/F.

Do komína tak již odchází prakticky pouze oxid uhličitý, vodní pára spolu s dusíkem a kyslíkem a množství polutantů řádově odpovídající polovině limitů daných legislativou.

Vzhledem k minimálnímu obsahu nespalitelných složek v odpadu, což je dáno povahou nemocničního odpadu, je množstevní produkce škváry minimální a v drtivé většině obsahuje drobné minerální částice, sklo a dále velmi malý podíl kovů daný obsahem injekčních stříkaček a jednorázových kovových nástrojů. 

Vzhledem k malému množství (řádově desítky tun ročně) není nijak se škvárou dále nakládáno a je likvidována uložením na skládku nebezpečných odpadů podobně jako odprašky z látkového filtru.

Fotogalerie:

^E8BC6FE9CA1740E0F9A92A06B5DEB7B8606E288E8D2B7AEBCF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^E1DE7CA2717EF80DEC414677AD6D12B0C64F64DA87DDC95183^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^4DBEF945E25754126C933DBEC5AB30EA1B27058891C5D6CA60^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^54B664FD876F1819F37E68A09E37CAC0AB1898EA651ECDBB2D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^F75CEAA0261F0B26948E9315BCCB0C3B8BD57721DA2E8B4701^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^5A55E15852F2580FAF6CAA1736495A0E59EC192366EF7996C8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^129E3246E54F5B3799C4E39E71D5E22236660A869DA46D68F0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Značky
Odpady

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem III.: Dýšina

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem III.: Dýšina

Obec Dýšina se nachází asi 8 km severovýchodně od Plzně a má zhruba 1 850 obyvatel. Výraznou dominantou Dýšiny je trojlodní kostel Nejsvětější Trojice a svatých apoštolů Šimona a Judy Tadeáše. Lidé z obce pracují většinou v krajském městě, které je v pohodlné dojezdové vzdálenosti.

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem II.: Dvůr Králové nad Labem

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem II.: Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové je známé město s téměř 16 tisíci obyvateli, které spadá do okresu Trutnov. Ve Dvoře Králové se nachází známá zoologická zahrada s africkým safari, ve které se mimo jiné také velmi zajímavým způsobem zabývají odpady. Pozoruhodné jsou odpadkové koše v africkém stylu a zejména zavedení vratných kelímků se zálohou 30 Kč, protože díky tomuto kroku klesla ZOO produkce plastového odpadu na minimum.

Mnohdy stačí odpad rozjezdit kompaktorem a stane se z něj výrobek. Od r. 2009 do r. 2013 skládkaři zaplatili sotva za 45 % uloženého odpadu

Mnohdy stačí odpad rozjezdit kompaktorem a stane se z něj výrobek. Od r. 2009 do r. 2013 skládkaři zaplatili sotva za 45 % uloženého odpadu

Předstírané využívání odpadů na skládkách či dokonce předstírané používání výrobků k zaplnění skládkového prostoru je skutečně velmi oblíbeným způsobem obcházení poplatkové povinnosti. A to doslova ve velké míře.